karoora hojii jiran fudhannee hojii hiikkaa eegaluun dura yaada kitaaba qulqulluu walii gala huachuun barbaachisaadha. 74 NChu Fuula 3 kan 3 Language: Oromo Kutaa D: Odeeffannoo maati a Daa’imichi kan wajin jiraatu: Maatii tokko/guddisaa Maatiiwwan lama/guddistoota Nov 08, 2016 · Haadha Muxxanno yeroo dheera tana taate sr. Obbo Shimallis Abdiisaa Kallattii Karoora Bara 2013 Caffeef dhiyeessan keessaa kan fudhatame. Gara tokkoon gurgurtaafi gibira kubbaaniyyaa kanneenirraa galii naannoo ol guddisuun bajata hojii uumuuf isaan dandeessisu argatu. seenaa  Tyyannaa CCSP (yoodhuma sochii dursa-hojii (WorkFirst) keessa jiraattellee iyyannaa barbaachisu fudhachuun akka karoora dhimmakeetiitti gara kunuunsa  3. Odeeffannoo karoora kanaafii karoora biraatif qooda King County waadaa walqixummaa hawaasa caalatti fiduudhaaf galte ta’an dabalataan baruuf Executive Press Release dubbisaa. 16 ta’uu dhaabbatichi ibseera Akka karoora dhaabbatichaatti, dhuma waggaa bara kanaatti Dhaabbatichi Qarshii Bil. Dhiibbaa ulaa irratti cufuun fidu quba qabaachisuuf hoganootni aad-danuu hawaasa hin mariyachiisamne. Faar. Yaada dibuu gadi aanaa qabaataati, seenaa aartii dhihaa keessatti dibaa dhiibbaa guddaa uume lama uume: scenes from Genesis ceiling of Sistine Chapel in Rome, fi The Last Judgment on its alter wall. Karoorsuu. seenaalee • Meeshaalee hojii • Karoora maatii Yeroon qoqqobbii irra jirutti, hanga ani IRP koo hordofuu eegalutti tajaajila deegarsaa (kan akka maallaqa huccuu hojii bitachuuf oolu ykn kan geejiba) argachuu hin danda’u. Hanga barnoonni jalqabuttis dareewwan ijaarsisaanii jalqabe xumuruu,barsiisota koolleejjirraa bara kana eebbifaman qacaruu fi galmee barattootaa guyyoota 15 keessatti xumuruun hojii Karoora isaani kana galmaan gahachuuf qabsoo ABO fi QBOn gaggeessu sadarkaa adda addaatti danquu, deegartoota isaani sossobani gara isaanitti deefachuu yoo didani ammo diinatti saaxiluu kkf raawwatu. Xiyyeeffannoon isaanii garuu, yaadrimeewwan gurguddoo sadii: Preezdaantiin Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas milkaa'ina karoora Projaktii misooma qamadii kanaatiif kan oolu konkolaata 31 bitamee akka kennamuuf gahee olaanaa bahatanii jiru. Hojiiwwan karoora woggatiin qabaman raawwachuuf, karoora qodinsa bishaanii fi seeroota qodinsa bishaani hojii tti hikuuf dhimoota irratti waligallame hunda raawwachuf gargaara. Gammachiis Dastaa. Sababa COVID-19 f yoo hojii irraa hir'ifamtaniirtu ta'e, hojii gadi dhiisanii akka dhiisan yookin maamiltootaaf karoora kaffaltii akka dhiyeessanii fi maamiltoota  Kara biiratiin karoora hojii bara kana qabamee hojji misooma bosona haala ammanisa ta'ee hojechuudhan qabenyaa uumamaqabinuu haala ittifuufinsa  Walta'iinsa gamtaa kanaan haala addaan kan murtaa'e yoo ta'een alatti warshichii hojjataa akka sadarkaa isaan ramaduu, sagantaa hojii baasuu, karoora hojii  17 Jul 2017 Yaa'ii Idilee 6ffaa Waggaa 2ffaa Bara Hojii 5ffaa irrattii gabaasa raawwii hojii mootummaa bara 2009 fi kallattii karoora hojii mootummaa  'Hennepin County' keessatti itti fufee hojii isaa ni adeemsisa yoo ta'e, akkasumas ragaalee barbaachisoo ni dhiyeeffata yoo ta'e. Finfinnee Hagayya,2012(TOI)- Waltajjiin marii karoora hojii bara 2013 fi qophiin karoora mootummaa naannoo Oromiyaa fi paartii Badhaadhinaa Magaalaa Adaamaatti taa’amaa jira. Ibsa Walgahii Koree Hojii Raawwachiiftuu ABO Welcome to bilisummaa Online, your source of news and information about Oromia bilisummaa online, bilisummaa , bilisummaa ,Oromo news, oromia,oromiyaa news,Oromia music,Oduu Oromoo,Oromoo - oduu gaafa aafrikaa, Ethiopia, Oromoo, Oromiyaa, aadaa, afaan, seenaa, Harargee, Arsii, Wallagga Mar 10, 2014 · Karoora hojii dhiyaate keessatti:- - Jaarmiyaa HON daran jabeessuuf, gama Dubartootaa tiin, gama Dargaggootaa tiin, gama Maanguddootaa fi gama hundaanuu qooda fudhannaa miseensotaa cimsuu. Dabalataanis karoora Waldaa qulqullootaa irrattis marii bal’aan erga taassifamee booda kallattiin hojii hirmaattota irraa hojii gaggeessitootaaf kennamee jira. Mata-duree 7. Akkuma Kitaabni Qulqulluun jedhutti, “Hojii kee hundumaa Waaqayyotti kennadhu, wanti ati yaaddus fiixaan siif in baʼa. Barsiisuu. Karoora diinummaa lafaa fi magaalota Oromiyaa bulchiinsa Oromiyaa jalaa baasuudhaan bulchiinsa Federaalaa jala galchanii akka fedhanitti gurguratuu fi hiratuuf baafame kana ilaalchisee qondaalli ol aanaa mootummaa Wayyaanee Abbay Tsehayee haasaa dhiheenya godheen, “Karoorri Finfinneef baafame hojii irra ni oolfama! 2. Rifoormiiwwan kunniin maqaan adda adda. Boba'aa fi gaazii baasuuf karoora qabu, haala kanaan eegumsa hojii eegumsa naannoo dura dhaabbatu. Kutaa kana keessatti, isa waa’ee karoora qindeefachuu kutaalee afur dabran keessatti baranne shaakalta. Walumaagalatti, hojiiwwan kurmaana 1ffaa keessatti harca’anii hafan karoora kurmaana 2ffaa keessatti xiyyeeffannoo olaanaan hojjetamuu akka qabaniifi manneen hojii akkaataa amala hojii isaaniitiin qindoominaan waliin hojjechuu akka qaban Dura Taa’aan Korichaa Obbo Lachiisaa Hayyuu ibsan. Gara fulduraattis, dandeetti fi muuxannoo qabaniin haawasa keenya keessatti gahee guddaa taphachuun akka dabarsan abdii guddaa qabna. Gargaarsa. Namoota hunda akka isaan funyoo yookaan gamada, waan ittiin cabbii hammaaran fi meeshaa ittiin cabbii irraa Nuti karoora waliigalaa bishaan-itti-fayyadamamee irratti hojjechaatu jirra kunis waggoota kudhanoota dhufaniif hojii Kutaa-biyyichaa kan qajeelchu ta’a. Karaa Hafuura Qulqulluun →Hafuurri Qulqulluun jiraachuu Dec 24, 2012 · Mootumaan Itiyoopiyaa Onkoloolessa 18 mormitoota 29 yakka shorkeessummaa fi biyyattii kana Islaamummatti geeddaruuf yaalan jechuun himate. Bara an hojii tola ooltummaa keessatti hirmaachaa ture Iyyata barnoota ganamaa kan bara 2016-2017 2016-2017 Early Learning Application Revised 03/2016 08. Kaayyoon duula kanaas deemanii loon hatuuf ture. Mala marii garee, Jigsaaw, Diraamessuu, Piraamidaawaa Apr 22, 2020 · warreen kaffaluu dadhabaniif taarifa addaan kutuu akka dhaaban; akkasumas kaffaltii adabbii maamiltoota hojii gadi dhiisanii akka dhiisan yookin maamiltootaaf karoora kaffaltii akka dhiyeessanii fi maamiltoota diinagdeen isaanii weerara kanaan miidhameef sagantaa gargaarsa biilii akka bal’isaniif waamicha dhiyeessaniiru. − Kaasaan maallaqaa maatii fii kunuunsitoota kannen daddarbanii hojjetanii fii hojii dhuunfaa hojjetan, kannen tarii qofaatti adda of baasu barbaadan, fii yeroo gara hojii itti dhufaan bakka namoonnii qaama miidhamoo ta’an baay’ee dhibee kanaan itti saaxilamuu danda’an. Furmaati duraa lola Oromoo irratti labsame of irraa kaasuu dha. Amma gufuwwaan kanniini fi akkamitti akka of funduraa kaasan qoranna. 23. bil. 1. R. , . Guyyaa kana Dursaa Phaaphaasii Harargee fi baha Itiyoophiyaa kan ta’an Abuna Salaamaan argamanii gorsaa fi eebba kennaniiru. Kana irratti, mijeessaan gabaa haala sochii adeemsa  karoora hojii bara baajata 2013 daayirektoreetiwwan Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaatiin hojjatamuuf karoorfaman irratti mari'atame. Hojii REED+ tii kan akka bosoonii debi’ee dandamatu goochuu fi buulchinsaa bosoona itti fufiinsa qabu mirkaneesu irratti gaheen fi hirmaan uumata dagatamani akka olka’uu nigoodha. "Waaqayyo karaa isaanii isa hamaa irraa deebi'uu isaanii hojii isaanii arge Waaqayyos isaan irratti raawwachuudhaaf waa hamaa dubbate gaabbee hin raawwane. 10) "Pirojektii"jechuun hojii misoomaa haaraa gaggeeffamu yookiin kan duraan ture babal'isuuf yookiin jijjiiruuf yookiin hojii dhaabbatee ture deebisanii jalqabuuf sochii taasifamu kamiyyuu jechuudha. Tashoomaa Boggaalaa taasisaniin eegalame. tarii235 waa’ee waan gaarii ati godhaa jirtuu fi gootees, namni ta’ee Waaqayyo waan siif Ummannis maxansa Kez Piraaktisii Dipaartimanticha, Karoora hjii, Polisii fi maxansa akkaataa hojii biroo walin Wabsaayitii kanarratti argachuu ni danda’a. ***** Raawwii karoora hojii kurmaana 1ffaa kan bara 2013 giddugaleessotaa Inistiitiyuutii Qorannoo Qonna Oromiyaatti Onkoloolessa 26/2013 gamaggamamuu eegale. Apr 28, 2014 · Akkuma kanaan, koreen gidduu WWDO walgeettii gaafa 04/13/2014 adeemsiseen hojii boonsaa fi bu’uuraa kan dargaggootaa fi uummata Oromoo walitti fiduu fi Network ijaaruu WWDOn hojjechaa ture caalatti itti fufuun barbaachisaa waan ta’eef haalawwan ittiin hamilee miseensota keenyaa fi dargaggoota Oromoo jabeessinuu fi humneessinu irratti Karoora qabdu yoo tahe sadarkaan TV baayinaan addunyaa kanarrati gurguraamanii 10 akka asiin gadiiti qabannee dhiyaaneera osoo hin bitin dura gosa ykn ‘Brand’ kamiin bitu akka qabdan asii adda baafadhaa. Kaayyoon isaa Interpiraayizootaa fi hirmaattota carraa omisha jiru yookaan gabaa jiru yookaan haaraa keessatti jajjabeessuuf dha. Dec 16, 2020 · Yaa’ii kanaanis Gabaasa hojii bara 2012 fi Gabaasa Ooditii bara 2012 qoratee raggaasisee jira. May 04, 2016 · abbaashee hojii dadalaa kanaan gargaaraa turte. 14. Har’a birri biliyoona 6 qofaan hojii miliyoona tokko uumna jedhanii wixxifatan. Karoora diinummaa lafaa fi magaalota Oromiyaa bulchiinsa Oromiyaa jalaa baasuudhaan bulchiinsa Federaalaa jala galchanii akka fedhanitti gurguratuu fi hiratuuf baafame kana ilaalchisee qondaalli ol aanaa mootummaa Wayyaanee Abbay Tsehayee haasaa dhiheenya godheen, “Karoorri Finfinneef baafame hojii irra ni oolfama! Maamiltootni Ethiotelecom yeroo amma: ~ Mil. 26 Miidhamarraa Eegamuu SEERONNI KUNNIIN, HOJJATTOOTA HAALA SADARKAA BAQATTUMMAA ISAANITIIN ALA ISAAN EEGA. Meeteek dhaabbata mootummaa ta’uun bekkamuus gareen hooggantu kontiraata hojii Meeteekiif kennamu gara dhaabbata Effart dabarsuun warshaaleen dhaaba bilisa Hojii hojjeta m iisoomaa 5 0% qabate k an jiru dha. Hojii REED+ tii kan akka bosoonii debi'ee dandamatu goochuu. (c) Miiltoolee hawaasaa wajjin mari’achuudhaan dhimmoota inni qabatee hojii irra ooshuu. Kun dhaabota keenyaaf aadaa ta’ee jira. Karoora baafadhu. fina Jallisii Marsaa Iffaa Marsaa 2ffaa Kunuunsa maasii Ergma. leenjiin biyya keessaa fi alaa yammuu hayyamamu hojii irra ni oolcha, 25. 3 KAROORA HOJII BIYYOOLESSA ITIYOOPHIYAA NAMOOTA MIIDHAMA QAAMA 5. seenaa qulqullaahaa ta'e dhaloota boruutif dabarsuuf akkasumatti seenaaleen oromoo ammaan dura akka dogoggoraatti dhiyaachaa turan kan lammiilee biraatin maxxanfamanis akka jiran hubatamee jira. Guyyaa har'aas qamadii alaa galu jallisiin misoomsuun bakka buusuuf hojii karoorfamee hojjetamaa jiru milkeessuuf qophiin barbaachisu hundi taasifamaa Unlock a world of amazing experiences with HSBC credit cards. Mana suphaa konkolaataa (Waliif Garages) 6. 358. Bal’inaa fi jechoota qajeelfama kana keessatti faayida irra oolan ,mari'achuun karoora bulchiinsa bosonaa dhaabbatootaan hojjatamee dhihaate mirkaneessuufi aJckaataa karooraatiin raawwatamuu Isaa too' achuu, karoora bulchiinsa Oosonaa qophaa' e keessattis bosona eegamaafi on'tishaa Slmaan qoodamuu isaa mirbneessuu. (Far. karoora hojii diiplomaasii, karoora Oromoo biyya keessa fi alatti ijaaruu, karoora of-irratti hirkannoo, karoora tikaa fi qaruutee (security & intelligence) jaaruu, karoora waraana ijaaruu fi lakkobsa Karoora gara fuula duraa… Hojii LTV waliin hojjechaa ture kanaan walfakkaatu eessattiifi yoom kan jedhu beekuu baattus yeroo aara galfii muraasaan booda hojjechuuf akka fedhii qabdus himteetti. Danummaa Aadaa fi afaanii (Cultural and linguistic diversity) 36. 5 KAROORA FI BAAJATA NAMOOTA MIIDHAMA QAAMAA QABAN   hojii irra ooluuf sektaroota hunda karoora fayyadama lafaa bu'aa qabatamaa agarsiisaa dadammaksuun BER hanga ammaatti jiru fi karoora hojii baatii ja' aan. Iyyaafannaa. Adeemsa baruu- barsiisuu fooyyeessuu keessatti karoora hojii ifa fi gabbataa ta’e qopheessuun beekumsa kamin walqabata? Qabiyyee. Isaan wantoota hundumaa yeruma tokkoon hin hubatan ture (HoE 15), Gooftaan karoora isaanii gidduutti jijjiire (HoE 16:7-9); isaan gidduu isaaniitti mormii fi gaarreeffannoowwan ciccimoo qabu ture (HoE 11:2; 15:36-40; Galaatiyaa 2:12-14); ta'ullee, si’aayinni ergama isaanii gufuufi hanqina hundumaa irra aanee, isaanis Waaqayyo hojii isaa akka BA'AA HOJII QULQULLINNA KUTAA DAANGESSUU HOJJACHIISTOTNI BAASIIWWAN EEGGUMSA FAYYAA AKKA TAASISANIIF IRRAA EEGGAMA SMC 14. 53:1 Macaafichumtuu, “Gowwaan Waaqayyo hin jiru jedha” jedheera. • Bakkii hojii fi bu’uuraalee misoomaa hojichaaf barbaachisan guuttachuu • Muuxannoo fi dandeetti hojichaa qabaachuu • Liqii Miliyoona 2 ol yoo ta’e gabaasa odiitii dhiheeffachuu kan danda’u Wabii Liqii/Loan Collateral Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa dhimmoota heera mootummaa federaalaatiin naannooleef kennamanii fi Naannoo keenya keessatti raawwataman irratti aangoo dhumaa fi isa ol’aanaa kan qabu yoo ta’u, dhimmoota naannoo murtii dhumaa argatan irratti dhaddacha ijibbaataan murtii dirqiisiisaa ta’e kennuuf aangeffameera. 2. Waxabajjii 2020 keessa, Hojii-gageessan King Kaawuntii, Dow Constantine, fi Dareektarri Fayyaa Hawaasaa Siyaatiliif King Kaawuntii, Patty Hayes, Jibbiinsi-Sanyii Rakkina Fayyaa Hawaasati jedhan. Uunkaan karoora hojii maatii kun kan inni irraa faayya'e mala Moodela Maatii Koorniyaa (Gender Model   3. Adeemsi abbaa irrummaa mootummaa wayyaanee kun caalaatti ummata Oromoo dammaqsee, dhabama irraa akka of oolchuuf falmaa fi diddaa caaluuf yoo kakaase malee kan duuba deebisu akka hin taane diinnis firris hubachuu qaba. 3. Hojii humnaan hojii hojjachuuf irratti waligalame, Qonnan bulaa dhunfaa gaaffi adda addaa qabu bulchinsa maallaqaa irrtti qabu deebii arggachuuf ni gargaara, karoora hojii bara baajata 2013 daayirektoreetiwwan Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaatiin hojjatamuuf karoorfaman irratti mari’atame. 2) administer the work and workers and execute the activities of the Gama hojiirra oolmaa riifoormiitin itti gaafatamummaa manneen murtii keenya keessatti dagaagsuudhaaf karoora tarsiimo’aa waliigalaa qopheessuun gara adeemsaalee hojii, gareewwan adda addaa tti caccabsuun akka raawwatamuu fi akka madaalamu gochuuf sochiin taasifamaa jiru jajjabeessaa dha. . tiin fandii bosonaa bulchuu, YIHOWAAN akkaataa itti jiraannu akka murteessinu nuuf heyyameera. 13. Saddrakkawwani hojii xumuruu fi fudhatamn. Karoora qulqullinaa fi dhiibbaa inni jiraattota Appaartaamota Stone Way Hojii Qulqulleess uu Duraanii. 29 Tursiisa hojii SMC 14. Jul 26, 2020 · Obbo Shimallis Abdiisaa Kallattii Karoora Bara 2013 Caffeef dhiyeessan keessaa kan fudhatame. Waltajjii kanarratti pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan bara 2012 keessa hojiin hojjetame gaarii akka ta’e ibsanii, qaamolee hojicha milkeessuuf Mootumman hojii cee’umsa qonna irra gara industiriitti taasfamu milkeessuf karoora hiixata ta’e baase hojjecha jiraachu ibsun abbootti qabeenya insustirii maanufakichaarii irratti bobba’an hojirra jiranis ta’e hojitti galuf qophii irra jiran deeggaruf kutannoon kan hojjetu ta’u Obbo Nugusee Mangistu I/A/Hogganaa Biiroo fi I/G Damee Jul 27, 2011 · Gabaasa Qeerroo Finfinnee irraa, Adoolessa,27,2011 Mootummaan Wayyaanee barattoonnii fi qonnaan bulaa Oromoo yeroo gannaa kannaa fi boqonnaa barattootaatti FDG ni gaggeeffama jedhee waan shakkuuf jecha karoora barattooti ganna qe’eetti galan hojii tolaa ykn volentery work mootummaaf hojjechuu qabu jedhee dabballoota isaan aanaalee hundatti labasaa fi ajaja dabarsee dirqisiisaa akka jiru beekame. - Sunday, 26 July 2020 CAFFEE – Gabaasa Qaama Raawwachiisaa dhiyaate keessatti raawwii hojii gama Hawaasummaatiin jiru ilaalchisee - Sunday, 26 July 2020 bbaan Taayitaa Galiwwan Oromiyaa karoora hojii sassaabbii galii fi bulchiinsa gibiraa bara baajataa 2009 irratti hojjattoota waliin mari’ateera. 1 /l. Karoora hojii eegumsa fayyaa beeyiladaa sadarkaa Aanaatti qophaa’ee dhufe ija ogummaatin gahumsa qabaachuu fi haala fedhii fi rakkoo qonnaan bulaa /horsiisaa irratti hundaa’ee qophaa’uu isaa mirkaneeffachuu, Karoora hojii eegumsa fayyaa beeyiladaa qophaa’e irratti marii gaggeessu Caffichis turtiisaatiin gabaasa raawwii karoora hojii bara 2011fi kallattii karoora bara 2012 akka Oromiyaatti akkasumas, kan Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa, Mana Hojii Odiitara Muummichaa Oromiyaafi Waajjira Caffee Oromiyaa dhaggeeffachuun erga irratti mari’atee booda raggaasiseera. ykn Yoo ani guyyaa waliigalteen kun diigamu murteesse dha. YAADACHIISA: Abbootiin hojii daldalaa hojii bakkee garaa garaa irraa qaban, tokkoon tokkoon hojiiwwan bakkee garaa garaa irraa qabaniif marsaa iyyannoo kana karoora hojii qopheessuu; yornmuu mootummaan mir- kanaawan hojii irra oolc- huu fi hordofuu; Feedhii misooma Naannic- haa waliin kan walsimu sa- gantaa qorannoo qonnaa fi piroojeektootaa qopheess- uuf qajeelfama gargaaru qo- pheesuu; hojii irra olchuu; Akkaataa imaammataa fi tarsiimoo qorannoo fi miso- oma qonnaa Naannichaatti Sagantaa Hoggansaa Mo'aa Leadership l MO'AA TV: "HOGGANSA" Luba Dr. " (lak. Language: Afaan Oromo  akka qaama fireemwoorkii xiinxalaa Harvaard ta'eeti. Akkasumas, dhimma kiraa sassaabdummaa fi hojmaata badaa karoora hojii bara baajata 2013 daayirektoreetiwwan Yuunivarsiitii Naannoo Oromiyaatiin hojjatamuuf karoorfaman irratti mari’atame. Dukkannii fi dumeessi jireenya yeroo Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. TOY" ,-ncç "hhqŒ" tworc mg, n. Gargaarsa Hawaasaaf argamu fylke irraa gaafachuu fi projektii madda galii argamsiisu qopheessuu. Kana irratti, mijeessaan gabaa haala sochii  Adeemsi kun karoora hojii seenaa omisha jiruu fi gamaaggama bulchiinsa maallaqaa irraa jalqabuu qaba. Haaluma, kanaan adeemsa, shira, odeeffannoo fi karoora sirnicha haala dursinee saaxiluu akka nu dandeessisu qorannoo fi qorqortii gadi fagoo godhuudhaan hojii sirna abbaa irree gufachiisu irratti hojjechuuf nuti rogeeyyiin Oromoo murteeffannee jirra. Lamaan isaanitu siif gaariidha yoo obsite fi Rabbii galata galchite. Haa ta’uu malee daandiin imalaa kunii asphaalti osoo hin ta’iin dhoqqee,qoree fi gufuudhan kan guuttameedha. Bara jireenya koo keessatti wanti na gammachiisu yoo jiraate, gaafan hojii tola ooltummaa keessatti hirmaachaa turee dha. Bakka sanattis baatii tokkoof daandii irratti bishaan gurguraa ture. 0. Dhaabbileen daldalaa hanga ammaatti Galmee Galiifi Gibiraa Federaalaa 2019 hin xumurin iyyachuu fi ragaa galii Sabboonummaa Oromummaan laaffisuu, Afaan Oromoo kan hojii fi barnoota tahee jiru suuta kaasuu dhaan Afaan Amaaraa bakka buusuu, nafxanyoota jajjabeessuun akka Afaan Oromoon haasa’uu qaanfatan taasisuu … kkf karoora lafaa qabanii dha. Yakkawwan kun mootummaan Itiyoopiyaan damee amantii Islaamummaa ofiif fedhu dirqiitti hojii irra oolchuuf yaalii godhu kanneen morman ukkaamsuuf jedha ibsi sun. Hojiirra kan oolanis yeroo adda addaatti. karoora qabeenya humna namaa Aanichaa qopheessee qaama ilaaluuf ni dhiheessa, yammu hayyamamu hojii irra ni olcha, hojii irra ooluu isaa ni hordofa; 24. Piroojeektiin SHARE-BER akka hojii irra ooluuf sektaroota hunda dadammaksuun, qindoomina misooma lafaa waliin qindeessuun, qooda fudhattoota 35. Guddina afaan kanaa keessatti immoo seera afaan kanaa eeganii barreessuun gahee guddaa qaba. 16. BOB UTLEY. ,. WCCC Karoora Hojii Ofii Qabaachuu Ejansichi karoora hojii waggoottan kurnan dhufaniirratti magaalaa Adaamaatii marii’achaa jira On Sep 19, 2020 137 Finfinnee, Fulbaana 9, 2013 (FBC) – Ejansiin dhimma kaafamtoota miisoomaa Oromiyaa rawwii hojii bara 2012 fi karoora hojii waggoottan kurnan dhufaniirratti magaalaa Adaamaatii marii’achaa jira. Isaan wantoota hundumaa yeruma tokkoon hin hubatan ture (HoE 15), Gooftaan karoora isaanii gidduutti jijjiire (HoE 16:7-9); isaan gidduu isaaniitti mormii fi gaarreeffannoowwan ciccimoo qabu ture (HoE 11:2; 15:36-40; Galaatiyaa 2:12-14); ta'ullee, si’aayinni ergama isaanii gufuufi hanqina hundumaa irra aanee, isaanis Waaqayyo hojii isaa akka Aug 23, 2014 · Hagayya 21, 2014 — Bara durii duriitii kaasee madaala uumaa, lafa, diinagdee fi kan dhimma itt bahanii eeguuf falli too’annaa da’umsaa shakalama ture. Cufi. Caasesma hojii sirnaawaa, hunda kan hammatee nageenya jiraatotaa kan to’atu osoo jiraatee balaa fayyaa fi nageenyaa ulaan irratti cufamuudhaan dhufu ni hir’isa ture. Afaan qabatamaa fi dhugaa ta'uu danda'a (1 Qorontoos 14:10). Midiyaalee harkaa qabani fi kan hawaasaa fayyadamni ABO dhaaba bu’aa hin buufne fakkeessani uumataa Oromooti mul’isuu yaalu. 2 Maamiltoota bilbila Manaa ~ Maamiltootni Tajaajila Interneetaa Mil. Odeeffannoon kun hojii irra kan oolu hanga daa’imni kiyya tajaajila sadarkaa 1ffaa fudhachuu dhabutti dha. Sodaa irraan kan ka’e dargaggoon kun karoora isaa maatiitti utuu hin himin miliqe. Sun madda qabeenyaa yaraa hirmachuu, fayyaa haadhaa fi ilmoo eeguu fi akka karoora fascistootaatt immoo qulqullummaa sanyii eeguuf gargaara jedhameetu. 119:173) Ogummaa Dubbii Waaqayyo keessa jiru hojii irra yommuu oolchinu, caalaatti murtoo gaarii goona. Kaan saanii gaaffii kanallee of hin gaafatan. Kanaafu yeroo gadditu fi mukooftu obsi,abdii hin kutin. Amma deemanii deemanii bakkee Karoora Yeroo Dheeraa Keenya . Bu’aan REDD+ argamuu naannoo fi uumata akka otto hin midhiin fayyidaan irra argamuu akka turu ilaalcha kessa galchuudhaan akka rawatamuu tassisuuf. Ergamtooti isaa OPDOnis karoora kana hojii irra akka oolchaniif ajaja itti dabarsee jira. Ejensiin Babal'ina Waldaa Hojii Gamtaa Oromiyaa Raawwii hojii bara baajata 2012 fi Karoora bara 2013 bakka hooggansii Naannoo ,Oggeesoota fi Itti gafatamtoota Ejensii Godinaa jiranitti raawwiin hojii ilalamaa jira Godinalee raawwii hojii garii argamsisaan beekamtii kan kenamuu ta'a Karoora hojii eegumsa fayyaa beeyiladaa sadarkaa Aanaatti qophaa’ee dhufe ija ogummaatin gahumsa qabaachuu fi haala fedhii fi rakkoo qonnaan bulaa /horsiisaa irratti hundaa’ee qophaa’uu isaa mirkaneeffachuu, Karoora hojii eegumsa fayyaa beeyiladaa qophaa’e irratti marii gaggeessu Filannoo biyyaalessaa bara 2012 irratti namootni 250,000 ta'an hojii raawwachiistummaan akka hirmaatan himameera. Fandii Gargaarsaa kana . Daldala Kalaqa (innovation), dhaabbatummaa (enterprise) fi hoomishata (investment) roga diinagdee hunda keessatti qooda Africa Victorian qabaatan guddisuu 2. Akkasumas yeroon ati itti gadditus ni jira. 28 Tajaajila Fayyaa Argachuu SMC 14. . Manneen murtii Godina Gujii karoora Hojii bara baajataa 2006 qopheeffatee erga hojiitti seenee amma kurmaanni sadi ykn baatiin sagal lakkaawwamee jira. karoora hojii wal-qixxeessudhaan hojjachuun boruuf yaadannoo seenaa bara dheeraa waan ta'eef itti yaadudhaan hojjachuun barbaachisaadha. Godinaa Gujii, 6. Hojii qabsoo inni lafa jalaan hoijataa fi hojjachiisaa ture waan diinaan jalaa saaxmeef, Guutamaan gara bosonaa seenuu fi guutummaan hojii qabsoorratti hirmaachuun dirqama itti ta'e. h1·C II,. 2 Maamiltoota waliigala Dhaabbatichaa yoo ta’an ~ Mil. Rot lolI-;t-<; 6ro. Godinaa Horoo Guduuru Wallaggaa, 4. Amantaa uummataa Preezdaantiin Naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas milkaa'ina karoora Projaktii misooma qamadii kanaatiif kan oolu konkolaata 31 bitamee akka kennamuuf gahee olaanaa bahatanii jiru. 10. Akka jedhetti jijjiramni kun ni barbachisa, yookin warri gadi galoon finciluu danda'u. Dalagaa argachuu Dirree hojii hunda keessaa dalagaa argachuuf beekumsaa fi daandii itti bahiinsaa (pathways) jabeessuu 3. Karoora barnoota Seenaa yoo qopheeffannu malli baruu barsiisuu caalaa filatamaan isa kami? Malli gaariin kan kaayyoo barannoo galmaan gahuudha. Jan 15, 2014 · Isaan wantoota hundumaa yeruma tokkoon hin hubatan ture (HoE 15), Gooftaan karoora isaanii gidduutti jijjiire (HoE 16:7-9); isaan gidduu isaaniitti mormii fi gaarreeffannoowwan ciccimoo qabu ture (HoE 11:2; 15:36-40; Galaatiyaa 2:12-14); ta'ullee, si’aayinni ergama isaanii gufuufi hanqina hundumaa irra aanee, isaanis Waaqayyo hojii isaa akka Nov 12, 2016 · Hanga feete jireenyi tee dukkanooftu fi tana nama dhamaastu yoo taate, abdii hin kutin. 66. KAROORA HOJII HAWAASA OROMOO KIBBA ROGALAND, bara 2007. 6) "Yaada gaarii, ' jechuun yaada dhugaa irratti hundaa'ee fi garee tokko miidhuufykn fayyaduufhindhiyaanne jechuudha. Biiroon konistiraakshinii Ormomia hoggantootaa fi ogeeyyii karooraa sadarkaa biiroo akkasumas Waajjira Konistiraakshinii Godinaalee 20 fi Magaalotaa 18 waliin magaalaa Adaamaatti karoora bara Maddeen anniisaa hin haaromfamne babal'isuu fedhu. Barri itti adeemnu kan milkii, kan nagaa, kan tokkummaa fi jaalalaa akka nuuf ta’u hawwii keenya! sagantaa hojii osoo hin maxxanfamiin dura, hojjechiisan hojjetaadhaaf mirga yadaa kennu karoora hojii irratti kennufii qaba mudata jireenyaa gurguddaa  Kitaabni qajeelfama hojii dirree kun kan qopha'ee kutaa horsiisa fi fayyaa beeyladaa dhaabbata Karoora hojii tartiibaan qopheessuu. guyyaa hojii 17) Karoora galii tajaajila manneen hojii mootummaa qopheessaniin galii walitti qabamuu qabu karoora waliigalaa waliin qopheessee akka mirkanaa'u ni taasisa, raawwii isaas ni hordofa; 18) Kaffalaa gibiraatiif dhaabbilee gibira itti kaffaluu danda'an kanneen biroo ni mijeessa; 19) Hojjettootaaf yeroo yeroon leenjii ni kenna, dandeettii SEEN EENSA. Kallattii karoora hojii dhimma koorniyaa bara 2008 fi waggaa shanii qopheessuun WMMD Godinaalee, Aanaalee fi sekterootaa mootummaa dabarsuu ; Dhimma koorniyaa karoora qabatamaan guutuutti hojiirra oolchuu, seektara hunda keessatti akka idilaa’u hordofuun deggaruu fi Raawwii karoora bara 2008 kurmaana kurmaanaan hordofuu, ILQSO’n Gaggeessitoota Ol’aanoo, Abbootii Adeemsaa, Ogeeyyii karoora fi gamaggamaa hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Godinaa jiraniif Mata Duree “Karoora Hoggansa Bu’aa Irratti Xiyyeeffatee (Result Based Management)” jedhu irratti leen Bu’uuruma kanaan, Caffeen Bara Hojii 5 ffaa kunis, jalqaba bara hojii xumuraa jirruu kana irratti hojiiwwan isaa kan eegale mootummaa naannichaa bifa haaraan hundeessuun karoora misoomaa, dimokiraasii fi bulchiinsa gaarii faayidaa ummata naannichaa mirkaneessan karoora Gudinaa fi Tiraanisfoormeeshiinii 2 ffaa fi isuma keessaa kan madde Karoora waggaa 10 akka mootummaatti qophaa’ee jiru Biiroon Barnootaa, Ministeera Barnootaa waliin ta’uun qopheessuu fi raawwiin isaa maal akka ta’uu qabu xiinxaluu, Qabxiileen xiyyeeffannoo gamaaggama hojii ji’oottan jahan darbanii, ammas hojjetamaa jiranii fi gara fuula duraatti hojjetamuu qabaniin wal-qabatee haasawa baniinsaa Jul 17, 2017 · Yaa’ii Idilee 6ffaa Waggaa 2ffaa Bara Hojii 5ffaa irrattii gabaasa raawwii hojii mootummaa bara 2009 fi kallattii karoora hojii mootummaa naannoo Oromiyaa bara 2010 kabajamoo pirazidaantiin dhiyaate irrattii gaaffiiwwan Kabajamoo Miseensoota Caffeetiin ka’aaniif deebii Kab. Activity. 16:3; 20:18. Dec 17, 2015 · Karoora qindaa’aa misooma waliinii bulchiinsa magaalaa Finfinneefi magaalota Oromiyaa naannawaa Finfinnee ilaalchisee bulchiinsi magaalaa Finfinnee ejjennoo bulchiinsa mootummaa nannoo Oromiyaan qaburraa adda kan hin taaneefi waajjirri pirojektichaas hojii isaa kan dhaabe ta’uu isaa ibsaa, waajjiricha bakka bu’uudhaan beeksisa hojiifi Hojii heddumatanii dhaabuu akka biyyaatti isa jalqabaa tureen bara darbe namoonni miliyoona 20 ol akka itti hirmaatan godhameera. 1 libsa karoora hoordoofii (CL4, CM4 & B4). Dhaabbilee Deeggarsaa; Dhaabilee Dhunfaa Oct 14, 2017 · Humna namaa fi leecalloo barbaachisaa ta’e guutuun carraa barnootaa, walgitiinsi, qulqullinnii, fi ga’umsi isaa mirkanaa’e babal’isuu fi qorannoo fi qo’annoo irratti hundaa’uun aadaa, seenaa fi afaan Oromoo dagaagsuu akkasumas dhaabbilee barnootaa keessatti aadaa dimookraasii fi bulchiinsa gaarii babal’isuu. Hojii osoo hin jalqabiin dura jalqabaa hanga dhumaati dubbisuu dirgaama hin ta’u, kana salphisuuf jecha qabxiiwwan guyyoota hojii 5 keessattii fi utuu maallaqi hin kennamin galchuutu irraa eegama. Mana kitaabaa; Sagantaa Pilazmaa(PDP) Sagantaa Raadiyoo; Qajeelfama fi Dambii; Dhimma Kornaayaa ; Kitaabilee Barnootaa; Kuusaa Suurota; Karoora fi Gabaasa; Sagalee fi Suursagalee; Hidhamiinsa . Apr 01, 2017 · Koreen hojii raawwachiiftuu tarsiimoo TUBD keessa deebi’ee ilaalee raawwii karoora hojii isaatiis gamaggame. Ragaa EMIS; Mana kitaabaa; Sagantaa Pilazmaa(PDP) Sagantaa Raadiyoo; Qajeelfama fi Dambii; Dhimma Kornaayaa ; Kitaabilee Barnootaa; Kuusaa Suurota; Karoora fi Gabaasa; Sagalee fi Suursagalee; Hidhamiinsa . Bara an hojii tola ooltummaa keessatti hirmaachaa ture Nov 12, 2016 · Hanga feete jireenyi tee dukkanooftu fi tana nama dhamaastu yoo taate, abdii hin kutin. GAHEE HOJII. Dhaabbilee Deeggarsaa; Dhaabilee Dhunfaa; Ministeera Barnootaa Maamiltootni Ethiotelecom yeroo amma: ~ Mil. 3 5. Contributor(s):. 15. 4 walitti qabama jedhamee yaadama. Tweet on Twitter. Karoora miliniyeemii lafa ka’ame bakkaan ga’uuf, Itriyoophiyaan waggoota darban 7 keessatti guddiina dinagdee 100 keessaa 11. Guyyaa Adoolessa seena qabeessa ta’e sanaan Itoophiyaan sa’aatiiwwan 12 keessatti biqiltuuwwan gara miliyoona 354 tti dhiyaatan dhaabdeetti. ” Miidiyaan walabaa yookan kan naqacaruu barbaadu argamnaan hojjechuu nan barbaada. Qaama midhamtummaan karoorra guddinaa kan keessatti iddoo adda addaa, keessaafu kan akka barumsaa, gudina, hojii, mijaaomma iddoo jireegnaa, sasaabu raggaa irrattiifi gamaagamuu irrattii HOJII IRRA KAN OOLU Qaamota Kutaalee 1. 2 days ago · Odu gabasaastuun VOA ka dhimma immigireeshinii Aline Barros akka gabaastetti baqattoota, kanneen dadhata siyaasaa gaafatanii fi sagantaa DACA ijoollummaan seeraan ala kanneen as dhufaniif eeyama hojii akka argatan taasisu ilaalchisee karoora qabaachuu isaanii gabaaste. Unlock a world of amazing experiences with HSBC credit cards. _____ Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii Oromiyaa raawwii karoora hojii bara 2012, karoora hojii bara 2013 fi karoora waggaa 10 irratti Adaamaatti mari'achaa jira. Biyyoon miidhame fiitii (feet) 13-18 ta'utu kaafame Dhaabbanni MEETEEK kun karoora hojii warshaa Sukkaaraa wajjiin hidhta qabaachuun horii baayyee balleeysuun waan beekkameef mana mare federaalttiis gaaffii gara garaa kaafamuun beekkama. (Abirahaan Liinkan) 13) Namoonni hammuma gammachuuf of qopheessan gammadu. 10) Waaqayyo yaada isaa akka jijjiree godhanii kan fudhatan yaadni gurguddaa lamatu jira. Raawwiin Hojii Kurmaana 1ffaa Bara 2013 Giddugaleessotaa Gamaggamamaa Jira. - Sunday, 26 July 2020 CAFFEE – Gabaasa Qaama Raawwachiisaa dhiyaate keessatti raawwii hojii gama Hawaasummaatiin jiru ilaalchisee - Sunday, 26 July 2020 Yeroo karoora baafattutti, ilaaltuu ol aanaa aanaa fi qajeelchitoota aanaa kee keessa jiran gorsa gaafachuu dandeessa. 7) "Bilisummaa Abbaa Seerummaa, Qu’annoon Reconnect West Seattle hojii nuti Karoora Reconnect West Seattle Mobility Action hojjannu, kan namoota hedduu sochoosuuf kiyyeeffate fi hanga danda’ameen lafa bishaaniin marfameen alatti karaawwan imalaa baayyee hirriisuun alatti, wayita dhiibaa daandii filamaata tiraafikaa ollaawwan kan akka Highland Park fi South Park hirrisuu Gitoota hojii duwwaa hojjatootaan qabsiisuun kan danda’amu labsicha keewwata 13 keewwata xiqqaa 4 irratti akka ibsameen karoora humna namaa mana hojichaa bu’uura godhachuudhaan; a) Danddeettii irratti haala hundaa'een, b) Amantaadhaan, saalaan, siyaasaan, sabummaadhaan dorgomtoota haala addaan hin qoodneen, Raawwii hojii Galmeessa Taateewwanii kan ji'a sagalii karoora wagga irraa Godinaalee dhibbeentaan yeroo ilaalamu;-1. Kanaafu, qalbii fi sammuun yeroo hundaa wal-qunnamti addaan hin cinne adeemsisu. Namni tokko wayita namoota sadii karoora isaanii gaafatu caqasuun haa eegalu. 6 Karoora Hojii/yeroo fi Bajataa 3. Hojii Suppervizhinii; Hojii Inspeekshinii; Tajaajila Qormaata kutaa saddeeti; Leecalloo. Agaadez, Niijeer keessatti immoo hojii xuubii naquutti bobba’ee hojjetaa ture. 3) Akkaataa dambu kana keewwala 14 3. 2fffaa Bara baajataa 2009 Magaalaa Adaamaatti hooggantoota Godinaa, Magaalotaa fi Aanaalee waliin gaggeeffame kana irratti ajandaalee garagaraa irratti mari’chuun murtoon darbeera. Hojiiwwan barbaachisoo taʼaniif yeroon gaʼaan ramadameeraa? Sochiiwwan yeroo boqonnaatti raawwattu irraa yeroo bituun si barbaachisaa? Gorsa gaarii: Wanta guyyaa guyyaatti hojjettu galmeessii qabadhu; hojii sana yommuu xumurtus mallattoo irratti godhi. አ በ16/02/2015 የተቋቋመ ሲሆን፤ Nov 01, 2014 · Gabaasa ji'a waxabajjiibsc 1. 4 Maamiltoota bilbila Harkaa ~ Mil. Dhimma Koorniyaa . gg. Erga Kaa’oolaak Senegaaliin ga’ee booda Bamaakoo, Maalii ga’uuf doolaara kuma sadii baase. Waltajjiin  29 Aug 2019 Raawwiin karoora hojii bara 2012 bu'aa qabatamaa ummataa fedeefi Itti quufinsa uummataatiin madaalama jedhame  Karoora businessii uumata gargaaru . Godinii Boorana 9. Kanaafuu, isituun qajeelcha qo’annoo kun bartoonni Apr 28, 2017 · Kubbaaniyyaalee kanniin harkatti galfachuun hojii uumuu keessatti Mootummaan Naannoo Oromiyaa waan lama fayyadama. Kunis: - seera biyyaa, imaammataa fi sagantaalee raawwii keessatti, - waliigaltee bakka hojiitti/dhaabbilee keessattii, fi - imaammataa fi karoora raawwii bakka hojii keessatti. Mi’oota konkolaataa raabsuu (Waliif Spare Parts) 4. 445 irra ture guddina %14. • Yoo ni ilaallata ta’eef, gibira qabeenyaa kan kaffalaa jiru ta’uu qaba. Yeroon ati itti gammaddu ni jira. WaaŽjira Ol'aanaa Waajjirri Ol'aanaa Abbaa Taa yitichaa magaalaa muummit- tii Oromiyaa keessatti ta'ee, godinaalee fi aanoolee keessa- tti waajjiraalee damee ni qaba- ata; achii gadittis akka barbaa- chisa ta'etti waajjira ni qaba- ata. Andaaqittiin karoora fi shira ishii hundumaa hojiirra erga oolchite booda hantuuta wajjin kophaatti hafu. Galii Mootummaa; Galiin idilee Mootummaa Naannoo Oromiyaa bara 2008 keessa qar. I'. Adeemsi kun karoora hojii seenaa omisha jiruu fi gamaaggama bulchiinsa maallaqaa irraa jalqabuu qaba. 001. Odeeffannoon kitaaba qajeelfamaa kana keessatti argaman guutuudha jechuu baannus hojiiwwan naannoo keenyatti hojjetamaniif deegersa ni godhu jedhamee itti amanama. bil. Ijoollee, dargaggootaa fi miseensota hawaasaa fedhee Afaan oromoo barachuu qabaniif barumsa Afaan Oromoo kennuu. Dhaabbanni keenya Dhaabbanni Demokraatawaa Ummata Oromoo, dhaabbata YIHOWAAN akkaataa itti jiraannu akka murteessinu nuuf heyyameera. 5 akka biyyaatti dhaabuuf karoorfame keessaa Oromiyaan qooda leencaa waan qabduuf, karoora kana milkeessuu keessatti miseensonni Caffeefi Manneen Maree Ummataa sadarkaan Karoora Qeerroo guddaan filannoo mootummaa buufataalee jiran hunda jeequu fi fesheleessuudha kunis Yeroo ammaa dhaabbilee barnootaa yuuniversitiilee keessatti FDG eegale filannoon akka hin adeemamneef taasifamuu eegale, FDG dura dhaabbachuufis humni mootummaa wayyaanee meeshaa barattoota nagaa irratti dhukaasuu fi boombii darbataa jiraachuu Sep 16, 2015 · Macaafni kun Hojii isaa irraa jalqabee seenessa. Dec 19, 2016 · Yeroo tokko, andaaqqoo, hantuuta, bofa, ruumicha fi leenca ta’anii gamtaadhaan duula deemuuf waliin mari’atan. Waldootni hojii gamtaa hc f¶DàhC Proclamation No. Share on Facebook. Inni diizaayinii magaalaa namni hawwuu (Ville Contemporaine) kan gonkumaa ijaaramee hin beekne uume. Tarsiimoo TUBD keessa deebi’ee sakatta’uudhaan, akkasumas sochii tum-sichaa walii galaa irratti marii bal’aa erga taasisee booda murtiilee asii gadii irra gahe. karoora hojii diiplomaasii, karoora Oromoo biyya keessa fi alatti ijaaruu, karoora of-irratti hirkannoo, karoora tikaa fi qaruutee (security & intelligence) jaaruu, karoora waraana ijaaruu fi lakkobsa Pireezedaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa ob. Daayirektoreetiwwan w/raalee pirezidaantii fi I/A Pireezidaantii 4 jala jiran baldhinaan kan mari’atan yoo ta’u, karoora raawwii bara 2012 ture hanqinaa fi cimina jiru irrattis mari’atameera. ም ወይም እ. 27 Daangaa ba'aa hojii SMC 14. "Karoora Bulchiinsa Bosonaa" jechuun qajeelfamawwan ykn sadarkaawwan hojii bosonaa sirrii ta'e hojii irra akka oolu kunuunsiifi faayidaan bosonaa akka wal-gitu, akkasumas faayidaa itti fufiinsa misooma dinagdeetiif qabu akka uumamu kan iuiin taasifamu jechuudha. Kutaa 7 Waa’ee Kitaaba Qulqulluu fi karoora Waaqayyo anaaf qabu beekuu nan fedha. - Dalagaalee Ijaarsaa, Diinagdee, Aadaa fi Mirga Namoomaa ilaalatuun toora hundaanuu sochii HON shaffisiisuu, Waltajjii Yaa’ii Hooggantootaa fi Gamaaggama hojii hanga kur. Sirna cunqursaa fi hojii isaa beekuun, wal’ansoo qabsoo deema jiru galmaan gahuuf murtessa dha. Seensa 1. 29 walitti qabuuf kan karoorfatee ture yommuu tahu ji’oota saglan aa Taayitichaa Koree Hojii Raawwachiftuu tiifta'a. 12) "Gorsaa" jechuun nama ragaa hojii dhaabbataa ta’ees dabalachuu qaba. JAHAN KAROORA HOJII KANAA 1. Waltajjii guyyaa lamaaf turu kanarratti dabalataanis Fundii bishaaniifi labsiiwwaniifi dambii bulchiinsa tajaajila bishaan dhugaatiirrattis ni mari'ata. Karoora hojii fi baajata Kaa- wunsilii BLTO fi kan Komii- shinichaa ni qo'heessaa, yeroo eyyemaamus hojiirra ni oolcha; 7. Godinaa Shawaa Bahaa, 5. ittiin hin daangofne: mana dhabuu,hojii dhabuu, baasiwwan tasaa yaalii fayyaa (Meedikaalaa) fi taatewwan kanneen biroo daayireektera SPOE’tiin rogummaa qabaachuu isaanii murtaa’e dha). Gabaasa ji'a waxabajjiibsc 1. Shimallis Abdiisaa akka jedhanitti kontiraakteroota hojii isaani karaa sirriin hojjetani xumuran ni jajjabeessina ni deggerraa kanneen yeroon hin xumurre irratti ammoo tarkaanfii ni fudhanna, kanaafuu hojii keessaniif amanamoo ta’uun yeroon ni xumuma jedhani jiru. Dec 11, 2014 · karoora ofii qindeessuu Abdiin yoo jiraate namni ni jabaata isa darbe dhisee kan dhufuuf jiraata abdii qabaachuun dhala namaaf furmaata keessa onnee cimsuun namaaf haamilee laata Abdiitu fala nuuf ta`a;fala kan jireenyaa jabeessee nu dhaabee;kan nuuf fidu nageenyaa! Barreessituun walaloo:Hawwii Caalaa Hojii rakkoo leenjii kanaan dura kennamee fi ijaarsaa raayyaa misoomaa dame dubartootaa sirreessuu ciminnaa fi kutannoon hojjachuu/hojjachiisuu Raayyaa misoomaa dame dubartootaa Karoora hojii haala qabatamaa gandaa ,garee fi olla isaanii akka baafatanii taasisuu Iskeletonii ijaarsaa duraanii ganda irra jiruu qorachuun boodarratti hoggansa 1:5 Hojii gaarii fi fakkeenyummaan isaanii yoomi illee hawaasa keenya keessatti dhagaa bu’araa ta’eeti itti fufa. 29 walitti qabuuf kan karoorfatee ture yommuu tahu ji’oota saglan hojii dhaabbataa ta’ees dabalachuu qaba. Waadaawwan Safartuu Ijoo Hojii Namoomaa saglan maaliif akka barbaachisaa ta’anis kan ibsu yommuu ta’u, fakkeenyawwan