Walaloo yeroo gadaa

An electric Transperth train at Mclver, Perth, Western Australia
Enlarge
walaloo yeroo gadaa . Maqaa kankee hin taaneen yeroo si yaaman, Maaliifi callistaa yeroo si jijjiiran, Kaaniis “Luusii” ja’ee si yaama maqaa kee, Ati maaliif usta himi eenyummaa kee, Bu’ura sanyii namaa haadha oromoo tahuu kee, Harmee ilmaan kuushoota Caaltuu dha maqaan kee. 43. Koottaa waliin aartii keenya guddisnaa! Yeroo dukkana Afrikaa Bariidha Ameerikaa. Daataa guuruu kana booda seenan Oromoo yeroo barreeffamu, modeelii sirna gadaatin ta'uu akka qabu murteesse. Jan 16, 2015 · Yeroo kana immoo ummanni kaardii filannoo akka fudhatuuf dirqamaan mana manarra deemee fudhachiisaa jira achumaan duula na filadhaa jedhus taasisaa jira. com delivers information on Oromia and the Horn of African region: top news stories and analyses, politics, and culture, arts & entertainment, and more. Hangafti Maccaa Liibani. Mamii tokko malee himi’n sodaatinii, Dhiigaa fi lafeen tee foon kee si ibsanii Mar 27, 2019 · Namni gaaffii mirgaa gaafatu maqaa “ABO shanee fi TPLF”tti maxxansanii ajjeesuun baratamaa ykn waan akka aadeffame tahe. Laga Walaloo Walaloo Waloo Oromoo, Ambo, Shewa, Ethiopia. , Gadaa media network, Africa CDC, ዓማር ሚዲያ - Amar Media, Shaggar page, Gadaa Broadcasting Network, Firomsa Hassan, Galaana Gaaromsaa, Xayiba hasan officiall, Milkeessaa Miidhagaa, Artistoota Oromoo, Gadaa news network, Artist Falmataa Kabbadaa 430, Sagalee Bilisummaa Oromoo, OROMO Insight, Gada News Network, Ifa Wangeelaa Kanuma faana wali qabsiisuunis seenaan J/ Jaarraa Abbaa Gadaa gabaabaatti dhiyaatera. Naannoodhan sirni Gadaa hojjataa hinjir-retti Abbaa Gadaa filachiisuu fi bulchiinsi sirna Gadaa naannoo irraa jalqabee hanga sadarkaa biyyoolessatti hujii irra akka ooluu taasisu Mar 10, 2015 · Abdii Baalee Oromiyaan kan qophaaye. Yeroon dabarte. 1925- Josef Muzinjer Pashaa(haadhan Oromo abban Bulcha Galaana Diima fi jeneraala Misirii) walaloo Afaan Oromoo maxxanse 44. Afaan 80 oliin argama. 11K likes. 17/06/2018 Yuniversitii Haroomaayaa yeroo ammaa kana waraanni faashistii wayyaanee barattoota Oromoo Qophii Gumii Aaadaa OromooGAO irratti qooda fudhatanii Ganda Jeyii ja’amtu irraa deebi’an irratti dhukaasuu fii reebuun miidhaa irraan gahanii jiran. Isinis walaloo, baacoo, mammaaksota afaan oromoo gara garaa yoo qabaattan karaalee armaan gadii kanneen keessaaQabsoon bilisummaa oromoo yeroon isaa maalif dheerate? Aakkuma beekamutti sababa tokkummaa dhabuutin qabsoon bilisummaa oromoo yeroo dheeraa akka lakkaawatu sababa ta'ee jira. Hizqeel namoota akkasaa waa’ee Oromoo fi Oromiyaa irraa dantaa hin qabne kanneen garaaf jiraatan walitti qabachuun gartuu fi qabsaa’ota Oromoo haqaaf socho’an yeroo adda Jan 29, 2013 · Shawaalul yeroo sirna Nafxanyaa sana Raadiyoo Toophiyaa kan Harargeedha tamsa’u kutaa Afaan Oromoo keessa hojjataa akka turtee fi kennaa addaa walaloo barreesu akka qabdu dhagaheera. Afaan Oromoo is also spoken by Oromoo living in northern Kenya and by Oromoo exiles in Su 68. Yeroo Okolee guutuu Elman… May 3, 16 Comments Off on Beekan Gulummaa:- Kanaaree Guddisti Jabbii? [Walaloo] Read More Aug 26, 2019 · 0-8 Dabballee Barataa(qananii) Guduruu 8-16 Ittimakoo (G. Oct 23, 2019 · Walaloo afaan oromo haala yeroo irratti Killee dhagaan loltu by artist caalaa carcar. sunis:-haala hojii yeroo ammaa hojjatamaa jiru wajjin wal qabatee tokkummaan oromoo yeroo ammaa kana yoo cimaa dhufeyyuu haalli tokko tokko tokko kan ammallee nama Yeroo namni isini gargartani gammaduu fi It looks like Feyisa Lelisa is not alone on his figh At the final handoff, Canada’s was the quicker exchange, with Aaron Brown getting into full sprint a fraction of a second Jan 31, 2015 · The late P. keeysumattuu Abbaan Gadaa Wadaay Galmoo gama malkaa hundaa ajaja dabarsuudhaan dhiirti umriin isaanii lolaaf hayyamtuuf hindi yeroo gabaabaa Viidiyoo, Caaltuu Daani'el: Shamarreen leenjii hoggansaaf filatamtee Niiw Yoork jirtu ‘abjuu baayyeen qaba’ jetti, Turtii 2,57 Sa'aatii 7 dura Walaloo. Kaayyoon duula kanaas deemanii loon hatuuf ture. Oromoo Jaal Jaarraa Abbaa Gadaa yeroo dhageenyetti gaddi keenyi kan daangaa hin  the globe to reach new audiences and facilitate an exchange of knowledge about Oromos gadaa systems, history and culture nationally and internationally. T. Akka aada Oromootti kan daa’ima maqaa moggaasu abba dha waan ta’ef kanneen Sanyii Dhaaba is on Facebook. Beektota biyyattii keessaa tokko kan ta’aniifi namni siyaasaa Piroofeesar Masfin Woldamaariyaam addunyaa kanarra du’aan boqotan. Okoleefi gadiin kunis, mallattoo hormaataafi kabaja looniif qaban kan mul’isudha. Apr 30, 2014 · Seera Caffee Gadaa isa lammiiwwan mara walqixxummaan bulchu sanatu, kaayyoo amantii Oromoo, yaada bu’ura Waaqeffannaa isa: “ilmoon namaa marti, amantii fi afaanonni isaa marti uumaa Waaqaati; walqixxee dha” jedhuu fi isa “ilmoo namaatiin daldaluun haraamuu dha; hooda; oola!” jedhu sanituu ,hardhas akka nuti walqixxummaa fi obbolummaa Barruulee yeroo sana dhalataniifi maxxanfamuun uummata bira gahaa turan keessaa, kanneen akka Qabee, Madda Walaabuu, Gadaa, Ichimaafi Biiftuun kan yaadataman yoo ta’an, galaalchota yeroo sana turan keessaa ammoo kan akka Bakkalcha Oromiyaa, Madda Walaabuu, Urjii, Coqorsa, Seyfe nebelbaal, Risaafi Irreecha kan jedhaman ni yaadatamu. Mee laalaa yaa jarana Hanga yoomii eegna kana Isa har’aaf moo isa boruuf Haa maseenuuf moo haa horuuf Gombobnee gombifamnee Barumaan mataa gadqannee Waan qabnu ambaaf gadhiifnee Kadhaa jala yaana, maaloo! jennee Waa hin dhokfannee Boriif hin Marsaan Gadaa tokko waggaa 40 qaba. University Adaamaa keessaa barataa muummee seeraa waggaa afraffaa kan D: Walaloo Diinii Islaamaa is on Facebook. Afaan ofiitiin eenyummaa ciimsachuu, mirga ofii fayyadamuun bu‟uuraa waan ta‟eef, bu‟aa ba‟ii cimaa booda, dhaabbileen idil-addunyaa Kitaaba Qulqulluu intarneetii irraa dubbisi ykn garagalfadhu. Mar 08, 2015 · Murna waggaa shan mana hidhaa ture keeysaa Jaarraa Abbaa Gadaa magaalaa Maqdashootti Mul’is Gadaa waliin walarkanii waliin haasawaa turan. Tiin. “Qabsoon biyyaa keesa malee Ertraa hin jirtuu, Wayyaane biyya keessa jiraata malee Asmara mitii” jechuu dhan OMNitti akka dubbatee ni Waamicha Waarii aadaa Oromoo Magaalaa Stockholmitti. Maqaa Nuuf Moggaasaa!! Toora sab-himaa (Social Media) kanneen akka Facebook, Whatsapp, Viber irratti suura daa’ima reefu dhalate kan maxxanfamu arguu keessan hin oolu. Yoo xiqqaate waggaatti yeroo tokko, yookaan immoo yeroo lama, Birraa fi Harfaasaa loon isaa hora geeffata. yeroo dhagahe dhaabachuu dadhabe baay'ee rifadhe waan ani hin eegin waan taheef baay'ee na rifachiise, wanni ani rifadheefillee waanuma si jaaladhuuf waan abdii sirraa qabuuf jedhee baay'ee sitti gadde. kanaaf lammii ofiirraa jaalalaan kabajamaa hayyummaas rabbiin keeneefi dhalootumaanu cimaa. @Gadaamelbaa1 maddeen adda addaa irraa odeeffannoo fuunaniin kan hordooftoota isaaf dhaqqabsiisuudha. Ijoollummaasaaniitti haadhasaaniitiin gaggeessaa Seenaa Qabsoo fi Seenaa mana hidhaa. Hardha sirna aada fuudhaa fi heeruma Oromoota Arsii isniin wal barsiisa akka irra waa barattan abdii … Kunillee maandhee Gadaa Oromoo keessatti barsiisan jechuudha. 1. Kana jalaa bawuuf, namni sun jechoota afaan san keessatti yeroo yeroon maddaa jiran duukaa-bu’uu qaba. akka fakkeenyatti wanti kaasan ija isaa jaamsuu Yeroo booda garuu faashiniin nutti dhuftee aadaa nu dagachiiftee. Waa'ee asaabalaa fi sirna abbaa gadaa isaan irra dhagayee anaannatuu jalqabe. Mee sana itti dhiifnee waan harraa dubbannaa, Nama ofii isaa ganautti maalumaaf dhiphannaa, Akka wal fakkannuun waliin mari’atnaa, Lammii dhumaa jiruuf ol Nov 28, 2016 · Namni kun biyyatti yeroo deddeebi’aa turetti eenyu faana wal qunnamaa ture isa jedhuuf naaf haa turu jechaa ammaaf yaaduman ibsuu barbaaden ibsa nan ofkolchaa. Ogbarruun Oromoo yeroo gara yerootti suutan dagaagaa kan dhufeedha. Maatii fi jiruusaanii osoo hin ilaalani Oromummaa tursuuf wallaansoo eegalani. Oct 04, 2015 · For almost 6400 years, Oromo families have gathered to take part in the largest Thanks-giving ceremony of the ‘Gadaa’ calendar. 9:12 Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Beekumsi maanguddoon kuni qaban kan addaa ta’uu namoonni isa dhaggeeffatan hunduu ragaa bahu. 1931- Onesimos Nasib boqatan 45. Dec 24, 2019 · Gadaa Digital Studio. Bareedina uumaa of jalaa sarbitee(2) Aadaa kan dagattu dhalaa qofaa miti. Mr. Jechi gabaabaan kun murannoo dubartoonni qaban ibsuuf kan jedhamu fakkaatullee garuu yeroo ammaa kana haala warraaqsa qabsoo waliin yoon walitti akeeknu kan miira keessoo keenya nuuf ibsuu dha. Beekaan sirna Gadaa Tokkos yeroo ILMAAN Oromoo gorsan akkas jedhu Welcome to bilisummaa Online, your source of news and information about Oromia bilisummaa online, bilisummaa , bilisummaa ,Oromo news, oromia,oromiyaa news,Oromia music,Oduu Oromoo,Oromoo - oduu gaafa aafrikaa, Ethiopia, Oromoo, Oromiyaa, aadaa, afaan, seenaa, Harargee, Arsii, Wallagga Hawwisoon Afran Qalloo yeroo muraasa booda mootummaa Fiwudaalaa Hayila Sillaasetiin dhorkame. 1981- Kitaabni walaloo Biliqqaa jedhamu Xaha Abdiin barreefame maxxafame 69. com or Gadaa. Yeroo idiletti laalamu jireenya nam tokkoo keessatti, Marsaa Gadaa lamaatu jira. Walaloo ergaa cimaa qabudha. W. Giiftii Abbaasiyyaa Abbaabulgaa - Chairperson of Ethiopian Women's Affairs Committee Guyyoo Dhaabasaa - gadaa scholar Haile Gebreselassie - King of Long distance running and marathon runner. Galmi abbaa Gadaa magaalaa Adaamaatti ijaaramee yeroo eebbifamu sirbi sirbe kanuma kan mirkaneessu ta’uuakka fakkeenyaatti dhiyaateera. ccfsa. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa Aarif Alii: Walaloo – Oromiyaa, Oromiyaa! By Admin on December 15, 2012 Arif Ali , Oromo Struggle Advocacy/Activism , Culture , History Aarif Alii Aarif Aliitiin* Yaa Badhaatuu biyyaa Fuulgubbeen kee faayaa Keeysi kee ziqeeya Si jaalanna, si faarfanna Nu ilmaan kee siin boonna. Lallabaa turte. ~~~~ Alkan wal hin arginu Guyyaas nu bobbaasu qophaa. Paul Baxter documented and wrote many research books and articles on the Oromo way of life, their Gadaa system of governance and their experiences under the Ethiopian empire after the Minilik colonial army managed to conquer much of the Oromo land and the Southern land by default and with the help of Jireenya Hafuura Walaloo yeroo gadaa. Walaloo Haala yeroo killee dhagaan loltu Artist Caalaa Carcariin. Baalee, Sirna Gadaa Oromoo galmee yeroo irratti (Tentative List) keessatti yoo galmaa’an galmee dhaabbataa irratti galmeesisuuf hojiin adda addaa hojjetamaa jira. 0. Ali Birraa__Waa Malli nu dhibe__Best Lyrics(Walaloo) New Oromo Music Yoosan Getahuun *Hikki Goota* New Ethiopian Oromo Music 2020 ( Official Music Video) Darajjee Rattaa - Sirba Haaraa "Birbbirsa Gooroo "- Ethiopian New Oromo Music 2020 subscribe godhaa Walaloo goota Walaloo goota Oromia Media Network, Saint Paul, Minnesota. Oct 05, 2016 · Qeerroo Bilisummaa Oromoo. Sep 13, 2018 · Injiinar Simmanyoon maaliif of ajjeese ? Kutaa 2ffaa Hiikaa Margaa Barreeffamakoo kutaa tokkoffaa keessatti , dhimmi hidha Haaromsa Itiyoophiyaa kun wal-xaxaa ta’uu isaatii fi Injiinar Simmanyoonis wantoota gaariis ta’an badaa hidhichaa wajjin wal-qabatanii dhufan hundumaaf maqaan isaanii dha’amuun hin hafu waan ta’eef rakkoo amma nu mudatee jiruuf sababa ta’uu mala. Yoo inni tokko isin waame yeroo sadii owwaadhaa ~ yeroo inni isin waamu "eeee, hoo, uuuu" hin jedhinaa "ookoo" jedhaa owwaadhaa malee. Facebook gives people the power to share and makes Ciniinsuun dhangaa afoola fi aarti uummata oromoo gola Oromiyaa hunda irraa argatte walitti qabdee fuula kana irratti isinii maxxansiti. Reply Gammachuun Aleeksaandiroodhaf, walaloo seena baroota gadaa ibsu kan Ingiliffaan fixed text jedhamu guuraa ture. Kitaabni Seenaa  23 Feb 2018 Maaliif walaloo namoota kanaa hiikuuf akka filatan yeroo dubbanis, tokkoffaa ergaa ciccimoo qabu, sabni gidiraa keessa jiru tokko attamittiin  2 May 2018 Dhaloonni oromoo sirna gadaatiin bulu yeroo hunda gadaa keeessa jira. JOIN👉 /channel/Gadaamelbaa1. Hojiin gama biiroo Keenyaan jiru xumuramee gara ATEHF darbee jira. Seenaan Oromoo duruu afaaniin waan dubbataniif hujiin nama jajjabaa fi qaroo akkanaa guddoollee hin mullatuu fa. walaloo yeroo gadaa jabaadha waaqni oromo isin bira haa dhabatu. Mudde 29,2016 Uummata Oromoo Hundaaf. 1936- Walaloon Fayis(Mana hidha fashistitti kan du’e) Nazif Hakimaatin maxxafame Waaniin dandahu hundaan ilmaan oromootii fi Oromiyaa walaboomsuuf taasifamuu mara osoon hin qusanne niin gumaacha. Dec 12, 2013 · Barruulee yeroo sana dhalataniifi maxxanfamuun uummata bira gahaa turan keessaa, kanneen akka Qabee, Madda Walaabuu, Gadaa, Ichimaafi Biiftuun kan yaadataman yoo ta’an, galaalchota yeroo sana turan keessaa ammoo kan akka Bakkalcha Oromiyaa, Madda Walaabuu, Urjii, Coqorsa, Seyfe nebelbaal, Risaafi Irreecha kan jedhaman ni yaadatamu. Kanneen keessaa kitaaba Daaniyaa keessaa (2006:237) irratti Ateeteen ayyaana dubartii ta’uu eeruun waggaa lamatti altokko birraa yookaan arfaasaa keessa akka ayyaaneffatamu ibsameera. Tasa sammuusaa keessatti uumee haala jiru wajjin wal simsiisee sirba malee. Kitaabonni Afaan Oromootiin barreeffamuu qaban dirqamatti kan asoosamaafi walaloota'uu qabu miti. 04:57. Keessattuu, gama aartii fi hogbarruu oromootiin ummata oromoo tajaajiluuf yeroo mara akkumaan mudhii koo hidhadhettiin jiraadha. "Dhiibbaa keessaaf Alaan nurratti taa sifamaa jiruun wal qabatee Jawariin Jaarsummaadhaan yoo kan gad lakkifnus ta'e,akka inni lammata oliif gad socho'ee Mootummaa keenya irratti dhiibbaa hin taasifne qaama isaa hir'isnee baasuu qabna kan jedhu irratti walii galuun karoora Jaal Jaaraa Abbaa Gadaa. Ayyantuu fi Gadaan mee maa cal'ftani Isin caqasarraa akka nuu Eebbiftani, Mana kuni kennaa hunda ofum-keesummessaa Oromoon sabni koo Keesummaa hin Ulfessaa Daballee fi Foole maaltu gadi-Ittisaa Biyya Gadaa, Oromiyaa keessaa! Jabbilee Oromoo Kan sabaa kan qomoo Yaa dhaloota Qubee Yaa dhaloota Qubee Ka’aa tarkaanfaddhaa Ni mootuu abdaddhaa! Impaayera dulloomee raamma’e Kan addunyaa guutuun ofirraa acha’e Supphuuf homaa hin dhama’inaa Kun hoodaa gaaf tokkollee Oromiyaa-Kuushiyaa hin dagatinaa! Harawwan summeessee Oobruuwwan xureessee View Telegram channel's statistics "KENNAA" - @Kennaapost. Jaal Buruuysoo Boruu bara 1991 keessa yeroo mootummaan Ziyaad_Barree aangoo irra fonqolu waraana, miseensootaa fi deeggartoota ABO kan soomaaliyaa jiranii fi ilmaan Oromoo hunda akkasuma deeggartootaa fi miseensoota IFLO( Kan Jaarraa Abbaa Gadaa) jechuudha kan yeroo sanitti rakkoo ABO fi IFLO jidduu jirtuuf haala lolaa hamaa keessa waliin turan Yeroo Cehumsaa 16/11/2020 Namoota Tigraay Irraa Gara Sudaan Baqatan Viidiyoo + VOA60 Afrikaa . walaloo yeroo gadaa Sabani isaas “jalqabaa Waaqakee Yaadadhuu waanta yaaddee hundaas ni argatta waan ta'eef” Kitaaba fakkeenya 3:6. erga immoo subscribe gootanii isii fuulduraatti mul'attu sana gad-tuqxanii itti fayyadamtu yeroo nuti waa gad-dhiifne akka isin Apr 08, 2017 · OBS-Walaloo Lataa Qana'ii simbooziyeemii hayyoota Oromoo irratti dubbise kana daawwadhaa! Daa'ima waggaa torbaa Afaan Ingiliffaan yeroo keessummoota simatuu Gadaa media 26,756 views. 32:55. Ethiopia News reads latest regional, national and local headlines in English and Amharic. "Dhiibbaa keessaaf Alaan nurratti taa sifamaa jiruun wal qabatee Jawariin Jaarsummaadhaan yoo kan gad lakkifnus ta'e,akka inni lammata oliif gad socho'ee Mootummaa keenya irratti dhiibbaa hin taasifne qaama isaa hir'isnee baasuu qabna kan jedhu irratti walii galuun karoora qabatanii jiru. Aug 14 2009 asoosama kana ergan dubbisee jireenya koo keessattii fi Yeroo qube dubbachiiftun tokko lama taate walitti dhaantee katabamtu dhabe Asoosama gagababaa fi walaloo babaredaa Oromoo Asoosama garaagaraa  1 Comment · Featured • Walaloo · Moor-Tole Leelloo Seenaatiin. Haala guddinaafi dagaagina ogbarruu Oromoo keessatti, dhiibbaa mootummoonni darban biyya keenya bulchaa turan irraan ga'an irraa kan ka'e afaanichi carraa afaan hojii, afaan barnootaa, afaan sab-qunnamtii, afaan qorannoofi qo'annoo akkasumas carraa afaan barreeffamaa ta'uu Oct 05, 2016 · Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo. Injifannoon Uummata Oromoof! Gadaan Gadaa Bilisummaati! Qoannoo Qaamolee Haqaa fi Jun 16, 2015 · Yeroo amma kanatti akka biyyattiitti gumiiwwaan Afaan Oromoo dhaabbilee barnoota ol aanoo keessa jiran keessatti mootummaa abbaa irree Wayyaaneetiin dirqisifamee wayita cufamee jiruutti, garuu gamtaa fi tokkummaan barattoota Oromoo haalan jabachuu fi barattootni Oromoo Yuuniversiitii Jimmaa waan kamiyyuu dursa eenyummaa Oromummaa isaanii Finfinnee: Bara darbe ji’a Bitooteesaa keessa ADWUIn walga’ii dhaaraafi obsa fixachiisaa adeemsisuun isaa ni yaadatama. Apr 19, 2013 · Handhurtuu nuu waama ciniinfataa jirti waa malee hinfoolattuu Maal gadfiduuf laata toolaa hin fakkaatuu maaf ofirraa hin baaaftu Ililil yaa abbaa Muudaa lubbuudhaan dhalatee maqaa moggafatee “B”n itt moofofnaan ammayyaa ta’uudhaaf “D” bakka buufate Hammachiisaan maalii aadaa doofawwanii qeesii bira dhaqnaa Kan gamasiin Waldee gamanaan Waltee kaasifnee feenu amba taana Ambillee kan Oct 05, 2016 · 17/06/2018 Yuniversitii Haroomaayaa yeroo ammaa kana waraanni faashistii wayyaanee barattoota Oromoo Qophii Gumii Aaadaa OromooGAO irratti qooda fudhatanii Ganda Jeyii ja’amtu irraa deebi’an irratti dhukaasuu fii reebuun miidhaa irraan gahanii jiran. 751 likes. -. Yeroo ammatti diinni garaagara tooftaa fi daandii jijjiratee hamlee nu dadhabsuu fi tokkummaa keenyaa diiguuf haalan socho’aa jiru hubanne of qopheessuu qabna jenna. Yeroo umuriin isaa barnootaaf gahutti mana barumsaa sadarkaa duraa Harar Ras Mokonnintti, sadarkaa lammataa Harar Medihanalemtti barate. Booranatti nama 200 oliitti hidhaa jiraa Abbaan Gadaa Eegerii, Raabaa-Dooriin Booranaa Jaldeessa Guyyoos hidhamee bahe: Jiraattota. Amma deemanii deemanii bakkee dhaquu barbaadanitti yogguu dhiyaatan, dhaabbatanii (ejjetanii) akkamitti akka loon hatan waliin haasa’uu fi hojiis addaan qoqqooddachuuf karoora Abboonii Gadaa kan yeroo hammaa naannoodhan Oromiyaa keessatti argaman akka aadaa sirna Gadaatti walqunnamuudhaan akka waliin hoj-jatan haalaa fi dandii mijeessuu. (bbcafaanoromoo)–Piroofesar Masfin kana dura dhukkubsatanii hospitaalaa seenuun isaanii wallaansa argataa turuun halkan KibtaxaaALI Fuulbaana 19, 2013tti umurii waggaa 90tti addunyaa kanarraa du’aan boqachuusaanii maatiin beeksisaniiru. Oduu wayii waa'ee kee waan ati na dhoksiten dhaga'e. Atis inuma jirta dhageessaa yaa gurbaa “Firiizii” jettee dabbasaa mammartee. An akka mataa hamdimuyee. Baxter spent much of his time studying mainly the Boran and the Arsi Oromos. 0025224454410. "Gadaa. Leta Kenai Aga walaloo aja’ibaa siin tuffadhee addunyaa Aug 15, 2017 · Waloon Oromoo Lataa Qana'ii Yeroo Amma Oromoo Artistii Galaana Gaaromsaafi 2018 OBS-Walaloo Lataa Qana'ii simbooziyeemii hayyoota Oromoo irratti dubbise kana daawwadhaa! Gadaa media 19,922 Jan 09, 2019 · Walaloo Seenet Gizaachoo dhiyaate kana daawwadhaa OBN Amajjii 01, 2011. Afoola Oromoo tuulamaa walaloo geerarsa faaruuleefi sirboota Adda  Namni gadaa tanaa Nuy bineensa hin gahu Hundu wal tuffataa Walif hin abboomu Yeroo walaloo katabu tiyaatira yoo qopheessu waan garaasaa jechoota  In Oromo s Gadaa socio economic and political system Qeerroo represents the youth in the Faarfannaa Hunduma banuuf yeroo dheeraa fudhata. Isaaniis, Marsaan duraa Gadaa abbaa yeroo tahu, inni lammaffaa Gadaa ilmaati. Abbaan horaa nama yaa’iin Gullallee file, lammii Gullallee ti. Disclaimer: The author of the article (or any material) of the other website (whose link is given here) or whose opinions are published here carries the full responsibility of any kind related to his/her contribution. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. OMN is an independent and nonpartisan news enterprise whose mission is to produce original and citizen-driven reporting on Oromia. San booda kanumaan walitti qabsiisun biyyoo Amerikaa kibbaa- Guatemala, Rusiyaa, Amerikaa kaabaa, Noorway kkf deemudhaan waayee Gadaa, aadaa, duudhaa Oromoo barsiisaa turan. Apr 21, 2013 · Kanatti dabalees yeroo garaa garaatti miseensota isaa tiif wal ga’ii fi seminaara gochuudhaan, guyyaa yaadannoo WBO fi gootota Oromoos kabajuudhaan, waggaa wagaattis kora gegeefachuudhaan, adaa gudisuuf yaali godhamuu keessatti galgala bashannanaa Oromoo qopheesuudhaan hojii dansa hojechaa ture; ammas itti jira itti fufas. Desta H. wordpess. Download our pdf kitaaba seenaa oromoo eBooks for free and learn more about pdf kitaaba seenaa oromoo. Barumsashiitin cimtuufi sadarkaa gara garaattiis kan badhaafamte, dandeettii walaloo qabduunis sadarkaa godina Jimmaafi Naannoo Oromiyaattis beekamtiifi Jul 23, 2013 · Dhugaa Gadaa Oromoo, dhugaa Caffee tumaa, Kan badesoo nu’i, kan balleessesoo numaa! Dhugaa uumaa ganamaa, dhugaa ruuda Walaabuu, Harki lamaan kan waliitii,waliin ala eenyu qabu! Dhugaa seera maan guddoo, dhugaa kallacha araaraa, Dhugaa caaccuu kallachaa , dhugaa alangee seeraa! Kontoma koo dhuma koo, siin calqabeen siin fixaa, May 08, 2015 · IMALLI KOO DHEERAADHA. Kun guddina koo ta’aaree Mucha qofa harkisee. Hawaasni Oromo yeroo adda addaa keessattii gaafilee mirga isaa kabajsifachuuf ol- iyyataa turera, Garu waggoota 23n dabran keessatii debbiisaan gaafi isaa ajeecha , dararaa fi hindhaa bira kan kutee miti. Garagalfadhu: Nootaa Wajjin. your hands Yeroo yerotti harka keenya qulqulleessuun Koronaa vaayrasii irraa uf haa baraarruu Ijjachin bamtaxab ka korona vaayras raasachinin inadina Waliif dabarsaa waliif qooda Akkafilu Share it. A member of the versatile family of art prints, this  Eenyu siin haajedhu, Eenyuun sii Moggaasu? – Ati Maqaa naaf laadhu : Walaloo Haadhaa. Uumaa aadaa keetii of jalaa dagattee(2) Oct 29, 2019 · OMN: Haala Yeroo irratti Turtii Abbaa Gadaa Duranii Bayyanee Sambatoo Waliin ( Onko 29,2019) Hiriyootasaa yeroo qabsoo ijoollummaatti waliin dabarse nama hin irraanfannedha jedha. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Aaga dhagayaa, qophiin Waarii Aadaa Oromoo Biyya Sweden magaalaa Stockholmitti Haagayya 31-2019,qophaayuf haaldureen xummurameera. Walga’iin kanaanis durataa’aan dhaabichaa filatamee Bitootessa 24 bara 2011 Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatiin ministira muummee ta’ee muudame. 1982- Abbaan Walaloo Oromo Sheek Bakirin boqatan. South Sudan’s President Salva Kiir Mayardiit, who is also Sudan’s First Vice President, told a Kenyan MPs’ delegation to Juba an independent South Sudan would certainly join the East African Community and foster friendly ties with its new neighbours. # Jan 20, 2015 · Jaal Durriin Abbaa isaa Obbo Abubakar Muusaa Biyyoo fi Haadha isaa aadde Mariyam Shonkor irraa bara 1945 tti Oromiyaa bahaa Konyaa Harar Ganda Biyyoo lafa ija Ginnaa jedhamutti dhalate. View Telegram channel's statistics "Hawi-Times" - @HawiTames. gootummaan akka meeshaadha wayi magaalarra bitamaa rabbiitu wajjiin uumee keenaafi jaqabumaa. 2M likes. -Walaloo Sirba Jaalalaa-Geerarsa Jomard 1839 42 -Walaloo Sirba Oromoo -Kadhaa Waaqaa Tutscheck 1839-40 43 Sirboota Jaalalaa Bilillee 1839-40 44 Walaloo Sirboota Oromoo Rocheet Decherkort 1939 45 -Walaloo fuudhaa-walaloo Amantii Enrico Cherulli 1922-23 46 -Oromo poems and poets. (Kamal Aloo Irraa) Hardha ammoo xiqqoo ilaalchaafi ulfina gootota keenya qabsoo yeroo dhihoo kanaa keessatti woreegamanii fi gootota qabsicha keessatti osoo lubbuu ufii hin qusanne diina raasanii rabbi lubbuu hanbisnaan lubbuudhaan nu wojji jiraniif kennamaa jiruufi kennamuu male irraa waan natti muldhatuun dubbadha. . Ardaa jilaa. ”In this book we find captivating revolutionary poems by prominent individuals, such as Shantam Shubbisa, Alemayo Qubee, Sheik Bakri Saphalo, Mangasha Rikitu and many others. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Ximqataa Kumarraa **Bara Keenya** Walaloo haala yeroo irratti. Caasaan kunis, qaama olaantummadhaan ykn itti gaafatamummaa yeroo gadooma 'isaa  12 ” Gabrummaa irra duuti Walaloo isaa keessatti qabiyyeewwan dhimma afaanii , siyaasaa, aadaa, barnoota, sirna gadaa, hawaasummaa fi kanneen biraatiis  Gadaa. Yeroo hawaasni guddatee odaa Bisil gad-dhiisee deemu, Odaa Bisilitti kan hafe, shanan Maccaa keessaa hortee hangafa qofa. warri maqalee yaate aangoo ofirra tuultee Kan ishee seenaaf dhiifnaa baayyee nutti cophxee, Waa hundaan nu miitee yeroo keenyas gubdee, Waa sirrachaa hin jirtu kan darbe irraa bartee, Erga nuuf hin taanee dhiisaa baga dhaqxee. Yeroo mara waan haaraa jiru baruuf gara keenya koottaa. Jiraattonnii akka jedhanitti Oromiyaa Kibbaa Booranaa aanaalee gammoojii fi daangaa irraa jiran keessaa humnoon mootummaa maqaa nagaa kabachiisuu namoota baayee hidhaa jiruu jedhu jiraattonni. Goggeessi Gadaa shanan, walitti marsaa Gadaa shanan jalqabarraa ka?anii tartiibaan deemanii xumuramanii marsuuf gara isa jalqabaatti kan deebi?an kun ?marsaa Gadaa(Gadaa cycle)? jedhama. Mana Gadaa Ashamaa akkam jirtan jamaa arraas akkuma kaleeysatti yeroo waan tokko mul'ate Qalmaa fi waraqaa as fudhadhamaaliif akkaan akkana godhu anu hin beeku tarii akkuma nama galaani fudhate hoomacha qaqabatu tahu ni mala eegaa ana kanaatu natti mul'ate waan isin jattan isiniitu beeka. Mammaaksota Hubachuu fi Hiikuu Muhaammad Abdoo Leenjisoo’tiin Yuunivarsiitii Haramaayaatti B/saa Afaan Oromoo, Ogumaa fi Qunnamtii Ebla, 2016 Kaayyoo barreeffama tana Mammaaksota yeroo itti fayyadamnu ergaa isaa akkamitti akka hubachuu fi hiikachuu qabnuun wal qabatee qabxiilee tokko tokko yaadachiisuudha. Nutiis waa malee mitii kan weeddu kana isiniif tarreesine. Hawaasni Oromoo Tingvoll fi Møre og Romsdal’s (Norway) yeroo dheeraaf karaa marsaa interneeta kan beeksiisaa turan Sirni kabajaachuu ayyaana isaanii milkaa’ina argattee guyyaa gaafa 12 Onkoloolessa 2013 bakka galama Tingvoll Alder Senter jedhamutti waaree booda sa’aa 4:00 hanga sa’aa 11:00 tti bakka Saabboontoonni Oromoo , Lammiwwaan Norwayii fi Sep 22, 2011 · Walaloo gabaabaa baqattoota tigraay irratti xiyyeeffatee dhiyaate kana dubbisaa. Koreen Ayyaana Irreecha Arfaasaa akka ibsetti yeroo kana sababa COVID19 hawaasa bakka tokkotti baasanii ayyaanicha kabajuun hin danda’amne. Kakuu seenan otoo hin dabsiin fiixaan baasanii, yeroo duraaf naannoo sanatti nagaan akka bu’u godhan. Seenaa Ummata Oromoo Pdf; Seenaa Ummata Oromoo Pdf. View Telegram channel's statistics "MICHUU SEENAA" - @Oromo7. 1984- Kitaabni walaloo Hanga yoom nu hidhu Taamana Bitimaan barrefame maxxafame Bara 2011 keessa yeroo Qeerroon Bilisummaa Oromoo bu’ureffamu namoota tokko-tokkootti akkuma mormitoota Itoophiyaa hedduu jaarmaa yeroo gabaabduuf ifee deebi’ee ammoo dhaamu itti fakkaatee ture. Namootni baayye suura daa’ima wajjiin barruu gabaaba jalattii barreesani maxxansu argina. Dhaaba Kallacha Walabumma Oromiyaa (KWO) jedhuu fi Alaaba Abba Gadaa, odaa waliin kan qabuu bu’ureessun isaa beekameera. com Short Oromo Comedy Show – “Walaloo” Mar 18, 2012 · Abbaan Gadaa gaddee bokkuun owwaalame! Jallina akkasii goototi argani Heera deebisuudhaaf daggala seenani. Ilaalcha fi xiinxala dhimoota adda addaa irratti ta'an isniin geessi. waldaan kun yeroof maqaa wal gargaarsaatiin ejjennoo haa jalqabu malee, yeroon booda sirna qabsoo oromoorratti xiyyeefanno isaa cimsachaa deemee ture. Author mohammed Abubekar Posted on January 30, 2018 Leave a comment on seenaa goota ni kabajamaa yeroo hundaa faarfamaa hinaaftu haagubattu tan lammii ofiiti homa hin qabnequuqamaa. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Nov 12, 2020 · Jarraan 21ffaan kuni yeroo odeeffannooti, odeeffannoo haqaa fi qabaatamaa sabaaf haa qoodnuu. Qabsoo ummata Oromoo yeroo sanii waliin wal qabatee Waldaan Wal gargaarsa Maccaaf Tuulamaa akka hangafaatti laallamuu isaa eenyuma jalaa waan dhokatu miti. Odeessa tika PP keessaa bahe. Apr 18, 2013 · Guyyaa yaadannoo goototaa Oromoo bakka argamnu marattii waligurmeessuun haa tau akka nam tokkeettii kaneen yaadannu fakkeenyaaf: dhuma jaarraa 19ffaa keessa yeroo koloneeffataan Habashaa gargaarsa baar-gamaatiin humneeffamee biyya keenya weerare ilmaan Oromoo kumaatamaan wareegaman, galmee seenaa keessatti kan argamu, bara 1928- 1948 keessa Afran Qalloo hawwisoo magaalaa Dirre Dhawaa keessati sirna gabrummmaa Hayila Sillaassee mormuufii aadaa Oromoo guddisuuf dhaabbate. kabajni fi ulfinni gootota keenyaaf , akkasuma dhaaba keenya ABOf haa ta’uu jenna. May 07, 2015 · Hon. Mamii tokko malee himi’n sodaatinii, Dhiigaa fi lafeen tee foon kee si ibsanii Jun 26, 2011 · (Oduu Qeerroo, Finfinnee, Wxabajjii 26, 2011) Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi sochii Qeerroo keessatti hirmaannaa boonsaa gumaachaa kan turte Jaal Faarsee Taaddalaa Dagafuu balaa akka tasaa irra gaheen addunyaa kana irraa boqotte. Giiftii Abbaasiyyaa Abbaabulgaa – Chairperson of Ethiopian Women’s Affairs Committee Guyyoo Dhaabasaa – gadaa scholar Haile Gebreselassie – King of Long distance running and marathon runner. Yeroo har'aa kanatti hawaasni bal'aan dhimma isaa kara  seenaa seenaa hayyoota oromoo sirna gadaa oromoo walaloo hayyoota oromoo, baalee sirna gadaa oromoo galmee yeroo irratti tentative list keessatti yoo  21 Jan 2020 Nyaata yeroo hunda nyaataman kan jedhaman nyaata ummanni Aadaa Oromoo kan bara sirna Gadaa keessatti yeroon baay ee barbaachisaadha. Walaloo, Asoosamaa fi kaniin biraatiis yoomillee niin gumaacha. Murni ABUT buufata xiyyaaraa dabalatee bu’uuraalee misoomaa baasii olaanaan hojjetaman barbadeessuun diina ummataa ta’uu agarsiisa jedhan Abbootiin Gadaa Gujii. #2020. Kadhachaa turte. Haalli walitti kenna Baallii kun Seera eegee waan raawwatuuf Dimokiraatawaadha, Sirna Gadaa keessatti, kanneen sadarkaa ooggantummaa ykn Bulchiinsa Gadaatti yeroo waggaa Yeroo jilli gadaa fardeen torbaan baalli fuuchuuf ba'an nama dhiisii simbirruu dura darbuun aadmalee. Читать полностью… wbon, yeroo ammaa ofeeggannoo cimaa godhuu qaba September 25, 2020 Berhanu Hundee Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) keessatti humna hidhate fi jabaate qabaachuun hangam b… Sirba qabso oromo harawa 2020. warri aangoo kaleessaa nurraa hin buunee ammayyuu numarra tuulu dubbii . Nov 29, 2016 · SEENAA GOOTAA AWWAALUUN BADIIDHA. Dec 10, 2014 · Maqaa kankee hin taaneen yeroo si yaaman, Maaliifi callistaa yeroo si jijjiiran, Kaaniis “Luusii” ja’ee si yaama maqaa kee, Ati maaliif usta himi eenyummaa kee, Bu’ura sanyii namaa haadha oromoo tahuu kee, Harmee ilmaan kuushoota Caaltuu dha maqaan kee. Mar 20, 2016 · Kadiir Martuu waltajjii irratti ummata boochise! Guyyaa har’a magaala guddittii Ameerika, Waashingtan DCtti, qophii gargaarssa Oromo (Oromo Benefit Concert) kan Machaa-Tuulama dhaan gaggeefame haala ho’an xumuree jira. Amanamaa taatee waa hundaan. Isaanis: Jahaan Ammayya, Arfan Walisoo, fi Torban Kuttaayee ti. oromoota haqaaf falman yoo itti daballe kan bakka afuritti/4tti/ qoodaman fakkaata. Gulantaa irra jirurratti mirgaa fi dirqama aangoon gadaa kenneef  Walaloo sirna gaddaa fi Yaadanno Jaal Jaarraa Abbaa Gadaa magaalaa Toronto, Dhalii Oromoo kan dhugaa si jibba, yeroo fuutu goota lammiin jaalatu Laamberti Baartelsi yeroo kana kitaabaa waa'ee amantii Oromoo ibsu kan Gammachuun Aleeksaandiroodhaf, walaloo seena baroota gadaa ibsu kan  Hojiin Gadaa Duudhaa Oromoo irratti waan hundaa'uuf Oromoo biratti kabajaafi jaalala guddaa qaba. Bbc afaan oromo haaraa Biyya Gadaa, Oromiyaa keessaa! Jabbilee Oromoo Kan sabaa kan qomoo Yaa dhaloota Qubee Yaa dhaloota Qubee Ka’aa tarkaanfaddhaa Ni mootuu abdaddhaa! Impaayera dulloomee raamma’e Kan addunyaa guutuun ofirraa acha’e Supphuuf homaa hin dhama’inaa Kun hoodaa gaaf tokkollee Oromiyaa-Kuushiyaa hin dagatinaa! Harawwan summeessee Oobruuwwan xureessee Yeroo kamiyyuu caalaa yeroo ammaa kana dhimmi mirga afaan ofiitiin fayyadamuu akkuma mirgoota ilmaan namaa birootti xiyyeeffannoo argataa jira. hawwiin kiyya hogbarruu afaan oromoo guddisuu dha. Shaldaan barreffama qajeelfama amantii qabate kan fakkeeffame yoo ta'u garuu jalqabaa qabee amma dhumaatti waa'ee bitta garbumma Amaaraa fi hacuuccaa Oromoorra ga'e fi rakkina sirna Hayilasillaase jalatti uummata Oromoorra ga'aa jiru kan qabate ture. Dhangaa Walaloo Charuu. It is the place where Waaqaa appeared to Booranticha and it is the land that has been placed under the everlasting decree of Waaqaa. Qophii kanarrattii artistoota bebbeekamo kannen akka Daawwit Makonnen, Abdi Nuuressa, Haacaaluu Hundeessa, Jambo Joote, Tujjii Muddee fi baandii guutu wajjiin ummata Oromoo The Oromo Liberation Front (OLF) is a political organization established in 1973 by Oromo nationalists to lead the national liberation struggle of the Oromo people against the Abyssinian colonial rule. com | Ethiopia News is a news reader (RSS reader) providing a summary of headlines and latest news stories disseminated in the reliable news sources from Ethiopia News. Yeroo ammaa kana immoo Oromoo mirga isaa gaafatu “fardeen wayyaanee” jechuun ololaan uummatatti miidiyaa of harkaa qabuun afaan faajjessuun shira ofii hojjeteen ummata nagaa addatti immoo qabsaa’ota qabsoo sabaa gaggeessan akka ummata biratti jibbamanii fi ummatni H. Yeroo ammaa kana yoo sirritti hubannee ilaalle oromoon bakka saditti/3/ waan qoodame fakkaata. ati natti himuu baattus amma yeroo namni marti waan kanaa haasayaa jiru kanatti May 03, 2016 · Gadaa. Nama yeroo duraatiif xiinsaga (phonology), xiin-unkaa (morphology) fi walfaanoommii jechootaa qajeellotti hubate waan taheef gadaa suniin “Gadaa Moreno” jedhee yoon moggaase dogongora hintahu. South Sudan is warming up for the East African Community once the January 9 referendum is concluded. Note: "Comment Section" Has Moved Here Use the 'Search Gadaa. BBC Afaan Oromoo irratti Oduu, Odeessaa fi taateewwan haaraa Itoophiyaa, Afriikaa fi guutuu addunyaa irratti ta’an argattu. Akkam nagaa jirtuu,ilmaan Oromtichaa, Ilmi Baarentumaa fi ilmi Boorantichaa, Jaallan qabsoo Sabaa,dhamni hangaftichaa, Baga nagaa taatan,xiqqaa fi guddaan jechaa, Anis nagaan qabaa galata rabbiif galchaa, Waa dubbachuun fedhaa,xinnoo na ofkalchaa!!! Apr 22, 2013 · AADAA Aadaa ofii gatuun Kan biraa hordofuun Kun sirrii mitii maaloo hin dagatinii (2) Aadaa keenya boontuu Kan nama hawwatuu Ishee ganamaa sanii,ishee baha biiftuu(2) Aadaa hin qabnu jennee Olii gadi kaanee Ishee durii sana gadi ukkaamsinee(2) Maaliif itti saalfannaa Wanata saalfiiti qabnaa Eenyutu nu dhorke ree jechaan teechifnaa(2) Aadaa ofii gatuun Faashinii hordofuun Asii… Keessattuu walaloo Kibxata Ebla 2, 2019 waltajjii waggaa tokkooffaa MM Abiy aangootti dhufan irratti dhiyeessiteen walqabatee gaaffiin eenyutu walaloo ishee duuba jira jedhu dhimma namoonni Sep 01, 2010 · Yeroo keessa guddattee babargaanfattee Damboobdee, kunoo nu dhaaltee Mataa olqabachuu nu dhorkatte. 10,854 likes · 3,294 talking about this. Читать полностью… Gammachuun Aleeksaandiroodhaf, walaloo seena baroota gadaa ibsu kan Ingiliffaan fixed text jedhamu guuraa ture. Sirba Afaan Oromo hara'a ,Qeerroo Ko kanSeif el Din Beshir, il generale a capo delle forze militari del sud, ha dichiarato il crollo dell'avamposto Isis nella regione di Harawa, a est di Sirte, ultimo dei centri in mano allo Stato islamico. Bar tokko lafaa kaanee, Akka gootaa taanee, Qabsoo dukkanatti, Isa hin bariine kanatti, Qawwee eeboo baannee Daggalatti banne! Achii,Bilisummaa Afrikaa: Tokkorraa bilisa baanee Tokkichaaf bilisa taane! walaloo gaddaa hacaaluu, Odeessa tika PP keessaa bahe. Aaga Dhagahaa, Jaallattoota Aadaa Oromoo hundaaf! Qophii Waarii aaadaa Oromoo. com-FinfinneTribune. keessatti hundumti keenya waraqaafii waan ittiin barreessan qabannee yeroo hundaa itti jirra 9. @GadaaMelbaa1 itti dabalamaa akkasumas taate haaraa nuf qoodaa. The Oromo Liberation Front (OLF) is a political organization established in 1973 by Oromo nationalists to lead the national liberation struggle of the Oromo people against the Abyssinian colonial rule. Yeroo tokko, andaaqqoo, hantuuta, bofa, ruumicha fi leenca ta’anii gamtaadhaan duula deemuuf waliin mari’atan. 1079  Haala kanaan walaloo ofii itti roobse ilmi abbaa Gadaa. Amiir Abdullaahiis xalayaa isa dhaqqabde tana ugaazota somaalee kanneen dhiheenyatti argamaniis dabalatee, Abbaa gadaa Wadaay Galmootiifiis erguu caalaa lolaaf murteeyfateeti qophii mataa isaa kan jalqabe. com' tool here to get other posts from Gadaa. kichuu. fkn yoo maqaan isaa Mahammad ta'e Mahammad Jaalallee koo jedhaa waamaa ~ yeroo super market ykn suuqa deemtan Surree Jun 26, 2013 · Lamaanuu diina mancaasaa, Biyya Abbaa Gadaa Oromoo, kan Portugaalli, Habashaa fi Turkiin qabachaa jiran, bilisa baasaa, Laga Mormor (Laga Abbayyyaa) irratti walittin dhufan. Ardaan Jilaa bakka itti walga'uun dhimmi ummataa mari'atamuudha. Subscribers, subscribers gained, views per day, forwards and other analytics at the Telegram Analytics website. Sababuma kanaan dargagootni naannawa magaala Adaamaa kaardiin keessan mirga ykn bilisummaa nuuf hin fidu kaardii kijibaa hin fudhannu jechuun didan ,ergamtoonni mootummaa wayyaanes dargaggoota kaardii fudhachuu didan isin ilaalcha addaa qabdu Mariin tokkoomuuf godhamaa ture kun yeroo hamma tokko fixullee ABO fi KY – ABO bara haaraya Amajjii 1, 2015, waliigaltee jaarmayoota kanaa haala abdii fi hamilee qabuun mallatteessudhan xumuramuu isaa miseensota, deeggartootaa fi ummata Oromoo yeroo beeksisan gammachuu guddaadhani. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa barbaaduu miti. Akka seenaan ibsutti, ummanni Oromoo bulchiinsaaf Sirna Gadaa fayyadamaa ture. walalo sirbaa afaan  10 Jan 2017 WALALOO SHEEK BAKRII SAPHALOO YEROO GARA GARAA BARREESSAN KEESSAA:- Sheek bakrii saphaloo nama kennaa fi dandeettii  15 Feb 2014 Guyyaa Gootota Oromoo (Walaloo) – Imimmaan Qeerransaa Bara durii sana yeroo heerri ture Hunduu dhaggeeffate haasaa abbaa Gadaa Product Details The Print This art print displays sharp, vivid images with a high degree of color accuracy. Celee-dibduu seenaa, sub-bicuu, logduu qomoo Hinaaftuu harka-gabaabaa, mancaaftuu saba Oromoo! Garuu: Qomoon binneeyyi Ilmaan yeeyyi Dhugaa dhoksuuf Soba adii haqa gochuuf Seenaa durii Isa xurii Kan ofii barreessan nutti seenessu Soba dhugaa nutti fakkeessu. UNESCON aadaan humna misoomaa itti fufiinsa qabu ta’uu isaa, galiifi carraa hojii Mar 27, 2019 · Goototni Qeerroon barattootni Oromoo qophii kana irratti walaloo fi wallee warraqsaan qabsoo bilisummaa Oromoo faarsan, Gootota Oromoo warraa bilisummaa uummata Oromoo fi Walabummaa Oromiyaaf yeroo garaagaraatti bakka garaagaratti wareegaman maqaa isaanii waamuun leellifatani qabsoo wareegamaan as ga’ee, Imaanaa gootota keenyaa galmaan ni Yoo inni tokko isin waame yeroo sadii owwaadhaa ~ yeroo inni isin waamu "eeee, hoo, uuuu" hin jedhinaa "ookoo" jedhaa owwaadhaa malee. Koreen haawasaa Oromoo Las Vegas nuffee , dadhabe osoo hin jedhiini yeroo, humnaa fi ogummaa isaanii gumaachuun tokkummaa uumata keenya fulduratti tarkaanfachiisaa jiraachuu isaaniitifis uumatni galateefataniiru. Baga nagaan jala bultii guyyaa WBO kan bara 2017 fi waggaa haaraan isin gahe. haaluma kanaan muddamsuu hamtuun mooraa keeysatti kan uumame tahuu daran barattoonni mooraa keeysa seenuufii bahuunis dhorkaa waan tahaniif (Waaqeffannaa, 2 Waxabajjii 2020) Ayyaanni Irreecha Arfaasaa baranaa Ardaa Maatiitti akka kabajamu ibsame. Yeroo manguddoota waliin dabarsu seenaa fi aadaa Oromoo irraa odeeffata. Apr 28, 2017 · Walaloo isaa keessatti qabiyyeewwan dhimma afaanii, siyaasaa, aadaa, barnoota, sirna gadaa, hawaasummaa fi kanneen biraatiis ittiin calaqisiifacha, Barattoota isaaniitiis ittiin qaraa, Kana malees yeroo wadaajaa adda addaa irratti dubbifamaa, yeroo guuzaa irratti darashamuuni fi haala garagaraan ummata bira gahaa akka turte ragaan seenaa ni mul Gosni Oromoo kun cufti jechuun: Meettaan, Sululti, Eekkaan, Galaan fi Gullalleen loon isaa hora Finfinnee obaafata. Hon. Email Akkuma yeroo kani nagayaa Ambanaa Ee! akkana maale Guddayyaa Sabboonnaa, Aada saba kennaa si sirnan hubattee Hangafni haa Eebbissuu waamicha fudhate. Bu’uureffamuu Qeerroo keessaas ta’e alaan kanneen busheessaa turanis lakkoobsaan xiqqaa hinturre. uffata ishee buburree kiisiii gargar murtee beela dheessitee oromiyaa dhufte . J/ Mul’is Gadaa yeroo Obbo Jaarraa Abbaa Gadaatiin walitti dhufan kana, J/ Mul’is bara 1974 yeroo Obbo Elemoo faa’an wareegaman biyya Eritiraa dhaqee, Dhaaba ELF biratti leenjii waraanummaa Laggasaa Abdii walaloo dursee barreessuun hin sirbu. Prof. University Adaamaa keessaa barataa muummee seeraa waggaa afraffaa kan ta’e Chaalaa Hailuu kitaaba walaloo afaan Oromoo barreessee, kitaabichis gabaa irra oolee jira. Isin kun dabeera sirreessi kun ammoo toleera jabeessi By David Ochamiin Juba. Yaa du’aa ani si taajabe Lubbuu goota keenya fudhachuu keettif, duraanu duri daran si jibbe Maaf nuuf hin tursisiin, hanga bilisummaa ijaan arguu Gammadee guyyaa tokko illee buluu Ati moo, yaa du’aa ,yaa mortuu- mormortu Silaa maal goona ,ati hunda keenya irraahu hin oltu. ~ isinis yeroo waamtan maqaa isaa biratti jecha "Jaalallee koo" jettu itti dabalaa waamaa. Qubee MARTIN MORENO VOA Afaan Oromoo is targeted to Ethiopia's single largest ethnic group, roughly 40 percent of the population of the nation who live in central and southern Ethiopia. warri tigraayii baate beela hin baanee ammayyuu lagarraa guuru qunbii . net: Jan 03, 2020 · Walaloo Ati maqaa Naaf Ladhuu 2020 ergaa as irratti darbu. Join Facebook to connect with Sanyii Dhaaba and others you may know. Akkasumas hojii kalaqa ammayyaa kan akka walaloowwaan dhimoota aada, seena fi hawaas-diinagdee Oromoo irratti barraa'an isinii qooddi. Kitaabni Qulqulluun Hiika Addunyaa Haaraa hiika sirrii fi dubbisuuf salphaa taʼe dha. O. sabni Keessumaa namoonni afaanota akka Afaan Oromoo jechuun isaan reefu, afaan manneen barumsaa fi manneen hojii faa tahanii irratti gufuuwwan tokko tokko isa dura jiraachuutu mala. Iddoo Jan 07, 2017 · Walaloo isaa keessatti qabiyyeewwan dhimma afaanii, siyaasaa, aadaa, barnoota, sirna gadaa, hawaasummaa fi kanneen biraatiis ittiin calaqisiifacha, Barattoota isaaniitiis ittiin qaraa, Kana malees yeroo wadaajaa adda addaa irratti dubbifamaa, yeroo guuzaa irratti darashamuuni fi haala garagaraan ummata bira gahaa akka turte ragaan seenaa ni mul Beekan Gulummaa:- Kanaaree Guddisti Jabbii? [Walaloo] KANAAREE GUDDISTI JABBII? – Osuman arguun, beekuun dhiise malee callisee. Maaloo,tokko taanee haa kaanu! Hussein Abdo Gadaa on August 16, 2016 at 2:03 am said: jabadhaa yaa Saba kiyyaa Oromo. Seenaa Qabsoo fi Seenaa mana hidhaa. Jan 30, 2015 · Oromo Literature: Qubee, Walaloo (poems), Mammaaksaa, Books & More and More to Come Exclusive: Qubee-Based Afan Oromo Children’s Textbook from 1980 (Used in OLF-Liberated Parts of Oromia) Finfinne Tribune | Gadaa. Maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura QulqulluuttisWaaqayyo tokko; Ameen!. ''Ammuma Oromoo biratti fudhatama qabu, sabaafi sablammoota Itoophiyaa birattis fudhatama guddaa qaba. Nu qorumsa kee hunda beekuu baannus, Tokko tokkoon beeka Yihowaan. Haayile Maariyaam Gammadaa Dhaaba Maccaa fi Tuulama kan hundeesse. Kanallee afaanonni addunyaa sadaffaa keessatti argaman marti ni qabu. 04/12/2020 VOA60 Afrikaa - In Madagascar people are reportedly eating Haawwan Oromoo ijoollee guddisuu,haadha warraa tahanii jiraachuu qofaa mitii haadha biyyaallee tahanii mataa duulaatii haga mata tikaa yaahuunillee hinuma beekaman. "Oromoon saba hammachuu beeku malee, saba hammaatuu fi hamatuuf fiiguu miti!" Yeroo kana Sheek Bakrii Shalda, kan fuula 20 qabu, kan inni barreesse. Oct 01, 2019 · Yeroo Abbaan manaa ishee gadaa qabatu, niitii (haati warraa) isaa ammoo uffata aadaa uffachuun meeshaalee Aadaa kana akka okoleefi gadii qabattee cina deemti. 71. kichuu | www. Yamanittis, Oromoota kan biroo kan Elemoo Qilxuu, Huseen Sura fi kkf walarguun waa'ee qabsoo Oromoo mari'atan; dhaaba Oromoof qabsaa'us hundeessuf murteessan. Oromoon mootummoota ofbulchan muraasas qaba, kanas ummata Sidaamaa wajjin qooddata. January 26, 2018. Sana booda walaloo "Asaabalawoo" jettu barreessee maasinqoo isaatiin wallisuu jalqabe. Kana keessaa mootummoota naannoo Gibee ta'an Geeraa, Gommaa, Garo, Gummaa, Jimmaa fi Limmuu-Inaariyaa, fi akkasumas mootummaa Jireeni. '' Sep 16, 2019 · Gadaa media 23,345 views. hedduudhan diinaf boqannaa kennaa, yeroo kennaa, hafuura baafachiisaa ta'uun saba keenya miidha, diinni akka nutti qophaahu godha. Jun 04, 2014 · ↑ Gadaa. fkn yoo maqaan isaa Mahammad ta'e Mahammad Jaalallee koo jedhaa waamaa ~ yeroo super market ykn suuqa deemtan Surree Walaloo isaa keessatti qabiyyeewwan dhimma afaanii, siyaasaa, aadaa, barnoota, sirna gadaa, hawaasummaa fi kanneen biraatiis ittiin calaqisiifacha, Barattoota isaaniitiis ittiin qaraa, Kana malees yeroo wadaajaa adda addaa irratti dubbifamaa, yeroo guuzaa irratti darashamuuni fi haala garagaraan ummata bira gahaa akka turte ragaan seenaa ni mul Simrat Abiyyuu jedhamti, dhalattuu magaalaa Jimmaa, dhimmoota waytaawaafi waa’ee biyyaarratti xiyyeeffachuun walaloo afaanota sadiin (afaanota Oromoo, Amaaraafi Ingiliziitiin) waltajjiilee gara garaarratti dhiyeessuun beekamti. Jan 05, 2015 · Yeroo irra gara yerooti roorroon hawaaasa Oromo irra geysu dangaa dabree jira. !! Imalli koo dheeraadha isin nan hifatinaa, silaa ani dhiisuu isin na nuffinaa, yoon dogogorees isin naaf sirreessaa, keessa koo naquuqa natti mufatinaa, anaan kan dhamaasu isiniif ulfinaa, ijaan ilaaluufiis garaan nawaadamaa, dubbachuttiis ammaas afaan koo luugamaa. Walaloo isaa keessatti qabiyyeewwan dhimma afaanii, siyaasaa, aadaa, barnoota, sirna gadaa, hawaasummaa fi kanneen biraatiis ittiin calaqisiifacha, Barattoota isaaniitiis ittiin qaraa, Kana malees yeroo wadaajaa adda addaa irratti dubbifamaa, yeroo guuzaa irratti darashamuuni fi haala garagaraan ummata bira gahaa akka turte ragaan seenaa ni mul Jaarraan Abbaa Gadaa yeroo kana gara biyya Arabaatii gargaarsa barbaacha Yaman deeme. Box 73247 Washington, DC 20056 Tel: (202) 462-5477. com. Goota boonaa sana kan diinni illee beektu Lammiif fi maatiin isaa maaliif hin yaadatu! Maaliif waliin teenyee maqaasaa hin farfannu! Maaliif yeroo mara hin Kana waan ta’eef, barii tuulamiififi loolloyii abbaa Gadaa 22 lallabee, torban aadaa Gadaa malee bulee itti deebi’ee (22 yeroo saddeetiin baay’ifamu waggaa 176) ka turan yemmuu ta’u, waggoota torban sirna dhiise sun yemmuu itti dabalamu waggaa 183 turan jechuudha. walaloo faaruu afaan ormo'oo Mar 17, 2017 · Ittaanaa Guuttataa Irraa 19 Onk 2013. Kana jechuun warri Miseensa Gadaa Harmufaa Baallii kennanii gara aangootti deebi’uudhaaf marsaa Gadaa tokko; waggaa 40 turu jechuudha. DOWNLOAD MP3 SOURCE 2 kana jechuun, Sirni Gadaa mataan isaa Dimokiraasiidha jchuu ta'a. Seenaa Hunda Keenya Barsiisu. Kitaabota saayinsii ammayyaa barsiisan: gama qonnaan, daldalaan, hojii uumuun, kompiiteraafi kkf ta'uu danda'a. Ummanni waan haaraa dheebotes abdiidhaan fuuldurasaa ilaaluu eegale. tahuus garuu yeroo gabaabatti ummata kiyya biraan gahuuf of duuba hin deebi'u. Kitaaba saa kan mataduree “Gramatica della Lingua Galla” jechuudhaan moggaasees bara 1939 keessa maxxansiise. Hanga ammaa kitaaboota kuusa walaloo lamaa fi asoosama sadi kan barreessee yoon tahuu garuu hanga ammaa maxxansee mil'uu ummata kootiitin dhaqqabuu hin dandeenye. Friends, old and new, parents and children join together in a celebration on the goal of ‘Walooma Uumaa-Uumamaa’ (Creator-creatures Harmony). Girmaa Birruu Gadaa- EThiopian Minister of Trade & Industry Hon. ani garuu waan hagana gahu na dhoksita jedhee hin yaanne. Haala yeroo facaafannaa Ateeteerratti yaadota garaagaraatu jiru. Abbaan horaa akka namni dabaree isaa eeggatee obaafatu godha. Sana jechuun hortee sadan Liibantu qe'eetti hafe. Alaabaa Oromoo deebisanii achirra dhaaban. Keessattuu anaaf hedduu gara na ga'ee na qabbaneessa. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Namoota hawwisoo kana keessa turan keessaa tokko weellisaa Alii Birraati. Dhaga’i shamarree aadaa kee dagattee “Liipistikii” jettee hidhii kee dibattee. Nov 22, 2020 · Gareen kun yeroo ammaa abdii kutachuun bu’uuralee misoomaa ummanni itti fayyadamu barbadeessaa jira. by hope 3 months ago 16 Views. 9:12 Waloon Oromoo Lataa Qana'ii Yeroo Amma Oromoo Artistii Galaana OROMP4 Studio 39,728 views. Dec 29, 2016 · Eeyyee! Kun maakmaaksa dhugaa kan gannaaf gadaa naanna'uu dha. Kana keessaa gara jabummaan kan ajjeefame Abubakar Muusaa tokko. Mude graciously re-published (in 1996) selected poems from the newspaper in a volume titled “Walaloo Bariisaa. Jun 04, 2013 · About Saphaloo Kadiir Barreessaa walaloofi asoosamaa afaan oromooti. com" IS NOT accountable for any thought and content of the author's articles/documents. 3. Oct 05, 2016 · Waan kana ta’eef qabsoon yeroo ammaa uummatni Oromoo irra jiru kan yoomiyyuu caalaa dhala Oromoo hunda wareegama hammana hin jedhamne akka gaafatu natti mul’ata. Warra dubbii fi Feb 21, 2016 · Maammiltoota keenyarra! Gurraandhala 21, 2016. Dec 23, 2016 · Nannoo Amaaraa yeroo mana hidhaan cabsanii ummata ofii hiiksisan kanatti tarkaffii fakkaataa fudhachuun hedduu murteessadha. These books contain exercises and tutorials to improve your practical skills, at all levels! Feb 19, 2016 · Yeroo kanatti Jeneraala Kamal Galchuu dhaaba haara hundeesssun isaa beekameera. See what Beekan Guluma (beekang) has discovered on Pinterest, the world's biggest collection of ideas. Bara 1970 Yaman Kibbaa magaala Eden gale. Join Facebook to connect with Tajudin Bashir and others you may know. com. Akka raasee dhibee mataan kee Akkii baasu dhibee abbaan kee Osho moolle heerumnni hin oollee! Jedha Oromootni Arsii (Baale fi Diida’a) yeroon cidhaaf gaggeessan. Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* ="="="="="="="="="="="=" ️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Afaan Oromo. Yeroo guddaas sitti hin fudhatu, karaa salphaa taheen cinqii gara garaa ofirraa hir’isuun. Jaarsoliin biyyaa kan hawissoo kana deeggaranii fi miseensonni hawwisoo kanaa ni hidhaman, kaansaanii ni ajjeefaman. Duraa) Barataa ykn Tika(loon) Ulee Qal'oo 16-24 Foollee (G. Hogganoonni keenya yaamichi godhanis saffisaan, ta'uu qaba. Dukkanni kun dheeroo, Duukaa buune dhiiroo. Tajudin Bashir is on Facebook. Oromoon yeroo ammaa kana diina waan hundaan hidhatee fi beela’aa kaleessa Oromoo nyaataa turee har’a coloneeffataa garabiraatiin harkaa saamame giddu ta’ee falmachaa jira. Oromo Liberation Front P. haaluma kanaan muddamsuu hamtuun mooraa keeysatti kan uumame tahuu daran barattoonni mooraa keeysa seenuufii It is the place of former civilizations of Gadaa system and Waaqeeffannaa religion. Gurbaan sun yeroo garii manguddoota biyyaa waliinis nidabarsa. Caalaa Bultumee Haaraa Sirboota afaan oromoo haraa PngLine. Dec 30, 2016 · Mammaaksota hubachuu fi hiikuun 1. Guyyaa ayyaana dachaa kana yeroo itti kabajachuuf deemnu haalli ummanit keenya irree cunqursaa jala jiruu fi walabummaa isaaf ammoo warraaqsa hiriyyaa hin qabne gaggeessuun wareegama ol aanaa kafalaa jiru keessa jirra. 1982- Kitaabni Oromiya jedhu Gadaa Melban barreeffame maxxanfame 70. Jaal jaaraa Abbaa gadaa, Naa'ol Dhaabaa jedhama- hojii kalaqaasaa kan diroonii ykn saatalaayitii xiqqoo dhiheenya kana bakka aanga'oonni gurguddoon mootummaafi dargaggoonni saayinsii hawaa qoratan argamaniitti ifatti Walaloo Afaan Oromoo Wednesday, February 20, 2013 "Anaa Jejeeqxanii" Kan garaako kesaa ifaann yoon dubadhee Kunni hinmofu’uu yeroo marra harraa. Barbaadi FILANNAA BUUFACHUUF QABDU. Qabiyyeen fi bilchinni sirba kanaa waan baayee na ajaa’ibsiisef akka armaan gaditti walaloo isaa kaa’eera. Lammataa) Sigabaa biyyaa baasa Hofaafii ulee 24-32 Kuusaa (qondaala) Biyya tiksa Eeboo 32-40 Raabaa (doorii) (jiruu qabeenya hora) Ulee 40-48 Gadaa (Luba) Biyya Bulcha Dhugoo 48-56 Luba (yuuba) 1ffaa Gorsuu, araarsuu Dhugoo 56-64 Luba (yuuba) 2ffaa Gorsuu, araarsuu Dhugoo 64-72 Jan 08, 2014 · Warana warra doofaa Gadaa golgoleessee Yaa’ii yeeyyiiwwani yuyyee nu fakkeesse. Kunis…”Maqaa naaf Moggaasa” jecha jedhu dha. walaloo yeroo gadaa

rd, nxg, amv, uqsx, pdeh, xo2z, ja9, wo, 9z, cki, h8x, ublg, npv, lyr, 05vh,
Modern German Class 423 EMU trainsets meet each other
Enlarge